Sint-Maria-Aalter

OKRA Trefpunt Sint-Maria-Aalter

Alle senioren + 55 j. zijn welkom in ons trefpunt. Niettegenstaande we een klein trefpunt zijn, bieden wij diverse socio-culturele activiteiten aan zoals o.a. gespreks- ledenbijeenkomsten, reizen, daguitstappen, vrijetijds- en sportactiviteiten ...
Toffe activiteiten waarbij  ook deugddoende vriendschappen worden gesmeed of openbloeien met als resultaat een zeer goede sfeer onder de leden.
Wil je ook deelnemen aan onze activiteiten en genieten van een vriendschappelijke sfeer? Twijfel niet en wordt lid van OKRA. Tot binnen kort.

OKRA laat je méér genieten en geeft méér zin aan het leven!

 

GESCHIEDENIS VAN OKRA TREFPUNT SINT-MARIA-AALTER
Vóór de fusies vormden de parochies Aalter (Centrum), Aalter-Brug en Sint-Maria-Aalter één gemeente.
De gepensioneerden van de drie woongemeenschappen konden lid worden van de op 9 juni 1952 te Aalter opgerichte Christelijke Bond der Ouderdomsgepensioneerden (CBO).

Remi Calant en Charles Van Cleven werden respectievelijk de eerste voorzitter en secretaris. E.H. René Van Impe nam de taak van proost op zich. Na het overlijden van Remi Calant werd Jules Beirnaert voorzitter terwijl Jozef De Meyer secretaris werd in 1959.
In opvolging van Jules Beirnaert werd Emiel Roedsens voorzitter van de CBO in 1963 en na het overlijden van Josef De Meyer werd Emiel ook secretaris.
Emiel Roedsens haalt samen met zijn bestuursploeg van acht personen het lidgeld op bij hun talrijke leden. De bestuursleden waren: René Van Vynckt, August Van Eeghem, Isidoor Van Acker, Margriet Van Damme, Maria Van Doornevelt, Helena François, Maria Hooft en Charles Van den Heede. Voor de drie parochies had Emiel een goede bestuursploeg.

EdmondLabath en Ernest De Fauw waren de eerste bestuursleden die het lidgeld ophaalden te Sint-Maria-Aalter. Daarna was het August Van Eeghem die in 104 huizen het lidgeld ophaalde. Deze laatste bedroeg 12 BEF (€ 0,30) voor twee maanden hetzij 72 BEF (€ 1,80 per jaar).
Einde 1976 telde de CBO 750 leden.

Na het overlijden van de gewezen voorzitter Roedsens is het bestuur samen gekomen om in elke parochie een afdeling te stichten. Voor Sint-Maria-Aalter werd, in 1976, August Van Eeghem aangesteld als voorzitter. August heeft deze taak vervuld tot zijn 80ste jaar in 1985. André Van Loocke was secretaris, Adhemar Schepers ondervoorzitter, Martha Vroman penningmeester, Flora Verscheure bestuurslid voor de stationswijk, Oscar Vyncke voor het dorp en Rachel Taghon. Het bestuur kon ook rekenen op enkele medewerkers.

Op 7 juni 1978 ontving het bestuur de KBG-vlag.

Vanaf januari 1986 was Flora Verschuere voorzitster en Angèle De Baets secretaris. Begin 1987, januari of februari werd André Clement aangesteld als nieuwe secretaris.

In maart 1989 was er bestuursverkiezing. Het nieuwe bestuur werd gewijzigd door Flora Verschuere aan te stellen als erevoorzitster en Rosa Borrée als voorzitster, Maurice Van Eeghem ondervoorzitter, Clement André secretaris en Robert Van Parijs penningmeester. In juli werd volgende wijziging doorgevoerd: Angèle De Baets en Georges Dierickx namen ontslag om gezondheidsredenen en werden vervangen door Roger De Fauw en Angèle Vyncke.

Erevoorzitster Flora Verschuere overleed op 25 februari 1990. De pioniers August Van Eeghem en André Van Loocke leefden nog.
KBG Sint-Maria-Aalter had het voordeel dat zij gratis gebruik mocht maken van de zaal, licht en verwarming inbegrepen.
Het KBG-bestuur vergaderde in zaal "Gova".

Het huidig ontmoetingscentrum werd op 25 juli 1992 ingehuldigd. Vrij kort daarop mocht KBG gebruik maken van de nieuwe infrastructuur.
In 1994 was Julien De Visch voorzitter, Rosa Borré ondervoorzitster, André Clement secretaris en Roger De Fauw penningmeester.
In 1998 werd Agnes Taghon vooritster. De overige leden van het dagelijks bestuur bleven hun functie behouden.

In het jaar 2001 was het dagelijks bestuur als volgt: Agnes Taghon voorzitster, Rosa Borré medevoorzitster, Eric Van Hal, secretaris en Eliane Hooft als penningmeester.
Gedurende dit jaar (2001) werd de KBG Sint Maria-Aalter 25 jaar. Dit zilveren jubileum werd passend gevierd. Er werden ook foto's ten toon gesteld.
Op vraag van bescheidene besturen en leden werd de naam KBG in 2006 gewijzigd in OKRA.
OKRA staat voor Open, Kristelijk, Respect en Actief. Het trefpunt (afdeling) ontving kort daarop  de nieuwe OKRA-vlag.

In 2011 werd Fredy Stockman voorzitter en Agnes Taghon medevoorzitter. Eric Van Hal bleef secretaris en André Vermeire werd penningmeester. Gedurende deze legislatuur deed de computer geleidelijk aan zijn intrede.

In 2012 richtte men de petanque club op die al vlug een succes werd. In 2013 ging de organisatie van de kaarting over van Rachel Taghon naar Agnes Taghon die deze taak met veel geestdrift overnam.

In 2015 wordt de computer onmisbaar en wordt er eveneens een nieuwe terminologie ingevoerd. Het bestuur wordt gedeeltelijk gewijzigd. Volgende bestuursleden blijven hun functie behouden. Fredy Stockman blijft teamverantwoordelijke (voorzitter), Agnes Taghon medevoorzitster, André Vermeire financieel verantwoordelijke (penningmeester). Eric Van Hal die wegens einde termijn ontslag nam, wordt als administratief verantwoordelijke
(secretaris) opgevolgd door Marc Goethals. Na enkele maanden nam Marc Goethals een andere taak op zich en als administratief verantwoordelijke opgevolgd door Marleen Van De Walle. In hetzelfde jaar werd een website opgestart door Joseph Van den Bossche die zoals Simonne Lievens bestuurslid blijven. Odette Claeys werd eveneens bestuurslid.

Onze activiteiten
    Blijf op de hoogte
    OKRA-magazine

    Volg ons op