Hervorming erven en schenken

Mag ik volledig vrij kiezen aan wie ik mijn bezittingen nalaat na mijn dood?

Nee, je hebt geen absolute vrijheid bij het nalaten van je vermogen. Er is altijd een deel waarover je mag beschikken en een deel waarover je niet mag beslissen. Bepaalde erfgenamen bv. je kinderen, genieten van een speciale bescherming. 

Ik hoorde dat het erfrecht verandert. Vanaf wanneer?

Vanaf 1 september 2018 verandert het erfrecht. De verandering is behoorlijk ingrijpend. Je kan bv. over een groter deel van je nalatenschap beschikken.

Ik heb twee kinderen. Hoeveel erven ze minstens?

Vandaag varieert de reserve waar je vrij over beschikt, naargelang het aantal kinderen dat je hebt. Heb je 1 kind, dan gaat de helft van je vermogen wettelijk naar je kind. Over de andere helft beschik je vrij. Heb je twee kinderen, dan erven ze wettelijk minstens een derde van je vermogen. Over een derde beschik je vrij. Wanneer je in je testament niets anders hebt vastgelegd, gaat je volledig vermogen naar de kinderen. Vanaf 1 september 2018 kan je ongeacht het aantal kinderen dat je hebt, vrij beschikken over de helft van je vermogen. Heb je drie kinderen, krijgen ze wettelijk elk een zesde (de helft van je vermogen verdeeld over 3 kinderen).

Ik woon al enkele jaren samen met een vrouw die kinderen heeft uit haar vorig huwelijk. Zelf heb ik twee kinderen. Kan ik aan de kinderen van mijn nieuwe partner iets nalaten? 

Dat zal vanaf 1 september 2018 makkelijker zijn. De helft van jouw vermogen wordt verdeeld over jouw twee kinderen. Over de andere helft beschik je vrij en kan je de kinderen van je partner ook iets nalaten.

Ik ben niet gehuwd en heb geen kinderen. Ik las dat mijn ouders alles erven. Klopt dit?

Tot 31 augustus 2018 hebben je beide ouders elk een reserve van een vierde van je vermogen. Over de helft van je vermogen kan je vrij beslissen. Vanaf 1 september 2018 wordt de reserve van de ouders afgeschaft. Je kan vanaf dan beslissen om al je goederen aan iemand anders na te laten. Bv. je woont feitelijk samen zonder kinderen? Dan kan je al je goederen aan je partner nalaten als je dat wenst.

Mijn dochter heeft in het buitenland mogen studeren. In ruil heeft onze zoon een schenking gekregen. Hoe wordt dit in de erfenis verrekend?

Je kan dit oplossen met een erfovereenkomst. Die zijn in het huidige erfrecht verboden. Vanaf 1 september 2018 kunnen ouders en kinderen wel erfovereenkomsten afsluiten. Het financieel voordeel dat je dochter haalt uit de dure studies zal niet verrekend worden bij je overlijden. Enkel schenkingen in de strikte zin moeten verrekend worden met de nalatenschap. Je zoon zal de invloed van zijn eerder ontvangen schenking wél voelen wanneer hij erft; de schenking wordt verrekend bij het bepalen van zijn erfdeel. Met een globale erfovereenkomst kan je op voorhand afspreken dat de schenking en de dure studies elkaar compenseren.

Mijn ouders schonken bij leven hun huis aan mij. Wordt dit in de verdeling van de erfenis opgenomen?

Om de nalatenschap te verdelen, moet het huis mee ingebracht worden. In de oude wetgeving (tot 31 augustus 2018) moet het huis in natura ingebracht worden. Dat betekent dat de huidige waarde van het huis meegenomen wordt in de nalatenschap. Vanaf 1 september 2018 wordt het huis in geld ingebracht. Dat betekent dat de waarde van het huis op het ogenblik van de schenking wordt meegenomen. Gezien de waarde van de woningen en gronden de laatste jaren gestegen zijn, wordt in de nieuwe wetgeving met die stijging geen rekening gehouden.

Voor meer info kan je bij je notaris terecht.