Update maart 2020 - Het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen

De wetgeving wil een behoorlijk pensioenbedrag waarborgen als je kan bewijzen dat je minstens twee derde van een volledige loopbaan achter de rug hebt. Het gewaarborgd minimumpensioen is dan een benedengrens. 

Afhankelijk van hoe lang je werkelijk hebt gewerkt, wordt je een bedrag toegekend dat in verhouding staat met de standaardbedragen. Heb je bijvoorbeeld 40 jaar werkelijk gewerkt, dan zal het standaardbedrag met 40/45 worden vermenigvuldigd. 

Sinds 1 januari 2018 geldt er ook een hoger bedrag als je werkelijk een volledige loopbaan hebt, van 45 jaar. De standaardbedragen worden dan verhoogd met 0,7%. 

Het gezinsbedrag krijg je als je echtgeno(o)t(e) zelf geen pensioen, een ander vervangingsinkomen (bijvoorbeeld een ziekte-uitkering) of beroepsinkomen (tenzij binnen de grenzen van toegelaten arbeid, zie bijhorende fiche) heeft. Aan weduwen of weduwnaars wordt het overlevingsbedrag toegekend. Het alleenstaandenbedrag krijg je als alleenstaande (je valt ook onder deze categorie als je echtegeno(o)t(e) een eigen inkomen heeft).

Gezinssituatie standaardbedragen:

  • Gezinsbedrag: 1514,96 euro
  • Bedrag alleenstaande: 1212,35 euro
  • Bedrag overlevingspensioen en overgangsuitkering: 1196,15 euro

Gezinssituatie bij een volledige loopbaan:

  • Gezinsbedrag: 1525,60 euro
  • Bedrag alleenstaande: 1220,86 euro
  • Bedrag overlevingspensioen en overgangsuitkering: 1204,55 euro

!!!!!!UPDATE 23 maart 2020: het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen stijgt met 2%!!!!!!

Gezinssituatie bij een volledige loopbaan (maart 2020):

  • Gezinsbedrag: 1614,10 euro/maand
  • Bedrag alleenstaande: 1291,69 euro/maand
  • Bedrag overlevingspensioen en overgangsuitkering: 1274,43 euro/maand

Voorwaarde

Aan het recht op het gewaarborgd minimumpensioen zijn strenge voorwaarden gekoppeld. Bij bewijs van minstens twee derde loopbaan (30/45) heb je hier in verhouding tot de bewezen loopbaan recht op. Wie niet aan een twee derde loopbaan komt, kan geen aanspraak maken op dit minimum.

Deeltijds werkende werknemers

Een loopbaanjaar telt pas mee in de optelsom om twee derde van een loopbaan te bereiken als je in een kalenderjaar minstens 208 voltijdse dagen bewijst (waarbij deeltijdse worden omgezet naar voltijdse equivalenten). Ook de tewerkstelling waarvoor je als werknemer een voltijds loon ontving, telt mee.

De strenge toekenningsvoorwaarden hebben tot gevolg dat wie lang deeltijds werkte, geen aanspraak kan maken op het minimumpensioen. De Generatiepactwet bracht echter versoepeling. Tenminste voor wie na 1 oktober 2006 met pensioen ging. Alle jaren waarin je slechts 156 voltijdse dagen (ook gelijkgestelde) kan bewijzen, tellen ook mee om de tweederdeloopbaanvoorwaarde te bereiken. Om het recht te berekenen worden de deeltijdse prestaties dan wel naar voltijdse omgerekend.

Gemengde loopbaan

Wie een gemengde loopbaan als zelfstandige en werknemer heeft, kan de jaren als zelfstandige of werknemer laten meetellen om de tweederdeloopbaan te bewijzen.

Meer info

OKRA-LCM-Pensioendienst.

Federale Pensioendienst

Online pensioenportaal mypension.be, waar je je persoonlijk dossier kan opvolgen. Toegang via elektronische identiteitskaart.