Ook voor rusthuisbewoners een energiekorting!

In Vlaanderen zullen woonzorgcentra (WZC) de dagprijzen sneller kunnen verhogen om de gestegen energieprijzen op te vangen. Maar wat met de bewoners? Zij betalen hun gestegen energiekosten binnenkort via de stijging van de dagprijs, krijgen géén verwarmingspremie en géén verlaging van de BTW voor het energieaandeel. Dit kan volgens OKRA anders. Lees hier ons voorstel om dit euvel federaal recht te zetten.

  Bewoners van WZC kunnen niet genieten van de federale verwarmingspremie, noch van de BTW-verlaging op elektriciteit. Die krijg je via de elektriciteitsfactuur toegekend als je als huishoudelijke klant een persoonlijke aansluiting hebt. WZC-bewoners hebben die aansluiting niet. Om die technische reden vallen ze uit de boot, maar betalen wel een dagprijsverhoging van 2 à 3 euro. Als je snel rekent, kom je uit op zo’n 1100 euro per jaar!

  Voor OKRA is het klaar en duidelijk dat de federale regering er moet voor zorgen dat alle Belgen, inclusief bewoners van WZC, moeten kunnen genieten van dezelfde federale tussenkomsten.

  Volgens ons kan een federale tussenkomst voor collectief gehuisveste personen als volgt gerealiseerd worden:

  • De FOD economie beschikt over een koppeling tussen de rijksregisternummers, de elektriciteitsaansluiting en de verwarmingspremie. Het vergt niet bepaald grote administratieve processen of zoekwerk om o.a. de bewoners van de woonzorgcentra een rechtvaardige compensatiepremie te geven voor het mislopen van de federale verwarmingspremie en de BTW-verlaging. Ook hun rijksregisternummer en bankrekeningnummer is bekend bij de overheid.
  • Het bedrag wordt bepaald op 129 euro, zijnde enerzijds het equivalent van de federale verwarmingspremie van 100 euro en anderzijds 29 euro, het bedrag berekend op de gemiddelde elektriciteitsfactuur in België voor een tijdelijke BTW-verlaging gedurende vier maanden.
  • De rechthebbenden worden omschreven als personen verblijvend in een woongelegenheid waar de inwoners verblijfskosten betalen, maar geen huishoudelijk afnemer zijn van elektriciteit, en die zelf, noch één van hun gezinsleden recht hebben op de federale verwarmingspremie. We denken aan: woonzorgcentra, assistentiewoningen, psychiatrische verzorgingstehuizen, bewoners van collectieve wooneenheden zonder individuele elektriciteitsaansluiting…
  • Het voordeel van de compenserende energiepremie wordt ontzegd aan personen in een collectieve vorm van huisvesting die daarnaast op een andere woonplaats wel beschikken over een leveringsovereenkomst voor elektriciteit. Dit om te vermijden dat in één gezin meerdere tussenkomsten zouden uitbetaald worden, bv. kotstudenten.
  • Er wordt bepaald dat de FOD Economie kan overgaan tot de automatische uitbetaling van de energiepremie aan rechthebbenden zodra zij over de nodige gegevens beschikt waarmee het recht kan worden vastgesteld. Aanvullend op de autonome gegevensinzameling door de FOD Economie zelf, kunnen ook derden aanvragen indienen bij de FOD Economie voor de uitbetaling van de energietussenkomst. OCMW’s, woonzorgcentra, zorgkassen, middenveldorganisaties beschikken vaak over de noodzakelijke administratieve gegevens (namen, adressen, rijksregisternummer, bankrekeningnummers) om voor groepen van rechthebbenden een collectieve aanvraag te doen en de FOD Economie de nodige gegevens te bezorgen of te laten bezorgen.

  Het voorstel is ongetwijfeld juridisch-technisch voor verbetering vatbaar. Dit voorstel -al dan niet in een aangepaste versie- geeft wel een antwoord op het advies van de Raad van State bij het KB van 21 februari 2022 dat een verantwoording vraagt voor de ongelijke behandeling van collectief gehuisveste personen. Bovendien zullen bij nieuwe, bijkomende maatregelen deze groepen direct meegenomen kunnen worden, om nieuwe discriminaties te vermijden. We willen je alvast bedanken om aandacht te besteden aan ons voorstel om alsnog recht te doen aan deze vergeten groep mensen.

  Voor meer info

  • Herman Fonck, voorzitter cel belangenhartiging OKRA, 0478553775, fonckh@scarlet.be
  • Johan Truyers, senior advisor belangenbehartiging OKRA, 0478 97 90 34, johan.truyers@okra.be

  Gepubliceerd op 13/03/2022