Kom ik in aanmerking voor het zorgbudget voor ouderen als bewoner van een woonzorgcentrum?

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie over de wijzigingen voor bewoners van woonzorgcentra die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hebben. Het zorgbudget voor ouderen is een tegemoetkoming voor 65-plussers met een verminderde zelfredzaamheid en een beperkt inkomen. Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen. Voor bewoners van woonzorgcentra worden er echter vanaf 1/04/2023 geen medische inschalingen meer afgenomen. Zij komen automatisch in de één na hoogste zorgcategorie (categorie 4) terecht. Bewoners die al in categorie 5 vielen, blijven die categorie behouden. Bewoners met een Inkomensgarantie voor ouderen krijgen ook categorie 5 toegekend. Bewoners zien hierdoor hun zorgbudget stijgen. Dit is een belangrijke stap in het meer betaalbaar maken van de factuur voor veel bewoners met een laag inkomen.

Deze maatregel gaat er echter wel van uit dat iedere bewoner die recht heeft op dit zorgbudget, dit effectief ooit al heeft aangevraagd en krijgt. Het is goed om na te gaan of jij of je naaste ook in aanmerking komt voor dit budget. Het is wel zo dat het enkel voor bewoners met een laag inkomen/vermogen nuttig is om een aanvraag voor dit zorgbudget te doen.

Een inschatting of je in aanmerking komt

De berekening van het zorgbudget is vrij complex. Bij de berekening van het recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt er rekening gehouden met 'alle inkomsten' waarover de aanvrager en de gebeurlijke partner beschikken.

Met 'alle inkomsten' wordt o.a. bedoeld de optelsom van:

  • 90% van het jaarbedrag van de ontvangen pensioenen;
  • 6% van het bedrag van de belegde gelden of spaargelden;
  • 6% van de verkoopwaarde van de geschonken of verkochte roerende of onroerende goederen binnen de laatste 10 jaar;
  • het kadastraal inkomen van het onroerend goed dat men in zijn bezit heeft;
  • ...

We geven een aantal voorbeelden* mee om in te schatten of een aanvraag in jouw geval nuttig is

  • Een alleenstaande heeft bij categorie 4 een te hoog inkomen als hij/zij een netto-pensioen heeft van 2150 euro per maand (toestand 1/12/2022, bij elke indexaanpassing verhoogt dit bedrag met 2%)
  • Een zorgbehoevende met een partner, die gedomicilieerd moeten zijn op hetzelfde adres als de zorgbehoevende, heeft bij categorie 4 een te hoog inkomen als ze een gezamenlijk netto-pensioen hebben van 2535 euro per maand (toestand 1/12/2022).
  • De partner beschikt ook over een zorgcategorie binnen het zorgbudget voor ouderen. In dat geval kunnen beiden een beroep doen op een ‘gunstige’ berekening voor het zorgbudget voor ouderen. De zorgbehoevende heeft hier bij categorie 4 een te hoog inkomen als de zorgbehoevende en partner een gezamenlijk netto-pensioen hebben 3155 per maand (toestand 1/12/2022)
  • Een alleenstaande met een pensioen van 1050 (toestand 1/12/2022) per maand en met een schenking van een huis dat de zorgbehoevende voor 100% bezat, ter waarde van 200 000, heeft bij categorie 4 een te hoog inkomen. *(Bron Agentschap Zorg en Gezondheid)

Belangrijk om te weten is dat ook 65-plussers met een zorgnood die nog thuiswonen én een beperkt inkomen hebben ook in aanmerking kunnen komen voor dit zorgbudget. Zij zullen naast een inkomensonderzoek wel nog de medische inschalingen om hun zorgzwaarte te bepalen moeten doorlopen.

https://www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood