Mijn pensioen: welke verhogingen mogen we in de toekomst verwachten?

OKRA heeft voor jou een overzicht gemaakt van alle aankomende pensioenwijzingen, op korte en lange termijn. Natuurlijk kunnen er ook nog in de toekomst pensioenverhogingen gebeuren. Dit is dus geen finaal overzicht.

Stijging gewaarborgd minimumpensioenen

Bij de vorige federale verkiezingen las je in allerlei politieke programma’s de eis om het minimumpensioen te verhogen. Weet je niet of je recht hebt op een minimumpensioen lees dan zeker de infofiches voor werknemers- en zelfstandigen of voor ambtenaren. Je hebt recht op het volledig bedrag als je 45 jaar hebt gewerkt en aan alle voorwaarden voldoet. Heb je maar 40 jaar gewerkt dan krijg je maar 40/45ste van onderstaande bedragen. Hieronder vind je een overzicht van de evolutie van de verhogingen. Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze verhogingen bovenop de ‘gewone’ indexeringen komen. Met elke nieuwe indexering stijgen onderstaande bedragen dus met een extra +2%.

Soort pensioen 01-09-2021 01-01-2022 01-09-2023 01-01-2024
Alleenstaandenpensioen 1379,52 euro 1416,04 euro 1453,53 euro 1492,10 euro
Gezinspensioen 1723,86 euro 1769,50 euro 1816,34 euro 1864,53 euro
Overlevingspensioen 1361,08 euro 1397,11 euro 1434,14 euro 1472,11 euro

Bron: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2021080607

Vakantiegeld

In mei wordt het jaar volgend op pensionering het vakantiegeld gestort. Door de welvaartsenveloppe steeg het vakantiegeld al met 3.8%. Op 1 mei 2022 mag iedereen nog een stijging verwachten van 2.7%.

Verhoging loonplafonds en minimumrecht per loopbaanjaar bij de pensioenberekening vanaf 2021

Als je op pensioen gaat, berekent de Federale Pensioendienst je pensioen. Voor elk gewerkt kalenderjaar kijkt men naar je verdiende brutoloon. Dit wordt echter begrensd tot een maximum. Voor het kalenderjaar 2020 kon men maximum 60.026,75 euro bruto inbrengen voor de pensioenberekening. Verdiende je in 2020 70.000 euro bruto dan wordt dit dus begrensd tot die 60.026,75 euro. Voor de kalenderjaren 2021-2024 zal dit maximum stijgen met minimaal +2,38% per afzonderlijk kalenderjaar, bovenop de indexeringen. In januari 2022 is er ook nog eenmalige extra stijging van 2% gepland vanuit de welvaartsenveloppe.

Ook het minimumbedrag dat in rekening wordt gebracht voor de pensioenberekening van een kalenderjaar stijgt in eenzelfde mate als het loonplafond. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In 2021 werd het minimumrecht per loopbaanjaar al verhoogd met 2.38%. Voor een pensioen als alleenstaande bedraagt dit 16 626,10 euro en voor pensioen aan het gezinsbedrag bedraagt dit 21 032,63 Euro. In januari 2022 stijgt dit ook met 2%.

Opgepast: beide maatregelen kunnen een invloed hebben voor toekomstig gepensioneerden als de ingangsdatum van het pensioen het jaar volgend op de verhoging ingaat.

Op pensioen in 2017

Mensen die in 2017 op pensioen zijn gegaan, krijgen op 1 januari 2022 ook een hoger pensioen. Dit pensioen zal stijgen met 2% tenzij je recht hebt op het minimumpensioen.

Pensioenindexering

In september 2021 merkte je misschien een verhoging van je pensioen op? Dit kwam door een indexering. Vanwege de stijgende energiekosten zal de spilindex vermoedelijk opnieuw in januari 2022 overschreden zijn. Het gevolg hiervan is dat de brutopensioenen en IGO-uitkeringen stijgen met +2%. Bovenstaande tabellen houden nog geen rekening met deze index.

Pensioenhervorming

Recht op vervroegd pensioen als je minimaal 42 jaren loopbaan hebt vanaf je 60e, het opbouwen van een pensioenbonus als je na recht op vervroegd pensioen blijft doorwerken, minder werken combineren met deeltijds pensioen… Lees alle voorstellen van minister Karine Lalieux. Steeds belangrijk om te vermelden is dat dit gaat over een voorstel: hierover moet dus nog gedebatteerd worden door de regering. Dit zal vermoedelijk in het na- of voorjaar gebeuren; of deze voorstellen leiden tot een aanpassing van de wetgeving, zal dus nog moeten blijken.

Inkomstengarantie voor ouderen

De inkomstengarantie voor ouderen (IGO) is geen pensioen maar een bijstandsuitkering. Meer informatie over de IGO-uitkering vind je in de infofiche. Zoals het minimumpensioen stijgt ook de IGO-uitkering jaarlijks tot en met 2024. Hieronder een kort overzicht. Het gaat hierbij steeds om maximumbedragen. 

IGO-uitkering 01-09-2021 01-01-2022 01-09-2023 01-01-2024
Alleenstaanden 1232,07 euro 1263,86 euro 1296,41 euro 1329,92 euro
Samenwonenden 821,38 euro 842,58 euro 864,28 euro 886,62 euro

Bron: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2021080607

Vragen, problemen of bedenkingen? Contacteer dan zeker de OKRA-Pensioendienst via belangenbehartiging@okra.be.