OKRA als organisatie

OKRA is een vzw, een vereniging die geen winst nastreeft. OKRA wil een bepaalde missie, visie en waarden nastreven om 55+'ers te verenigen in Vlaanderen en Brussel. Een vijfjaarlijks beleidsplan en een goed uitgedachte structuur helpt de vzw om haar missie, visie en waarden te verwezenlijken.

Missie, visie, waarden

OKRA is een open vereniging van, voor en door senioren. Je vindt er tal van mogelijkheden om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Hier voel je je thuis! Je kunt bij OKRA samen genieten van een veelvoud aan activiteiten (sport, reizen, cultuur, vorming, zingeving, crea, ontspanning, …). Je krijgt de kans om je talenten in te zetten binnen trefpunten, themagroepen of andere werkingen. En is er ruimte om met elkaar nieuwe initiatieven te ondernemen. Het resultaat: samen voluit leven!

OKRA is een beweging die jouw stem laat horen en actie onderneemt voor een duurzame, zorgzame, solidaire, inclusieve en waardevolle samenleving, met een plaats voor senioren. OKRA is geïnspireerd door het christelijke zingevingsverhaal. OKRA heeft aandacht voor levensbeschouwelijke vragen in dialoog met alle andere grote zingevingsverhalen. Voor OKRA telt iedereen. We kijken in kansen en zien jouw talent als een geschenk. Dat doen we samen én in dialoog met elkaar.

Het beleidsplan

Om deze missie, visie en waarden van OKRA te verwezenlijken stelt OKRA iedere vijf jaar een beleidsplan op. Alhoewel het beleidsplan een decretale verplichting is in het kader van subsidiëring door de overheid blijft het voor OKRA vooral een instrument om de eigen werking te plannen, te evalueren, bij te sturen en te vernieuwen.

Bij het ontwikkelen van een beleidsplan is de volledige organisatie betrokken: beleidsvrijwilligers, personeelsleden, medewerkers uit interessewerkingen, enz. De algemene vergadering keurt het beleidsplan goed. Nadien verbinden beleidsvrijwilligers en personeelsleden zich om het plan enthousiast en loyaal uit te voeren.

Wil je tot in detail weten waar OKRA allemaal mee bezig is en met welk doel? Je leest het in het beleidsplan 'Van vuurtoren naar satelliet'. Het bevat de grote ambities van OKRA voor het komende decennium.

Meer informatie over de grote maatschappelijke veranderingen waar OKRA in de toekomst zal op inspelen vind je in de omgevingsanalyse. Wil je meer weten over de evolutie van OKRA in de voorbije jaren dan vind je heel wat cijfermateriaal in de interne analyse.

De structuur

Vrijwilligers organiseren tal van activiteiten in trefpunten. Dat zijn lokale groepen die senioren met elkaar verenigen. Elke trefpunt is een feitelijke vereniging onder de vzw-koepel en werkt autonoom binnen de krijtlijnen van een samenwerkingsovereenkomst.

Om begeleiding van nabij op te volgen en uitwisseling te stimuleren, vormen meerdere trefpunten samen een cluster. Een cluster is een forum voor uitwisseling, overleg, afstemming en samenwerking over trefpunten heen waarbij je kunt rekenen op een clusterbegeleider. 

Een groepering van ongeveer vier clusters (waarbij elke cluster ongeveer tien trefpunten telt) is een streekpunt. Streekpunten zijn een belangrijk kanaal omdat ze signalen aan de basis oppikken en signaleren, om ze vervolgens verder te laten doorstromen binnen de grote OKRA-familie. In de omgekeerde richting is er ook doorstroming van input en ondersteuning vanuit het provinciaal, cel- en bestuurlijk niveau. Op elk niveau is er telkens een vast aanspreekpunt.

Binnen een provincie komen vrijwilligers en beroepskrachten uit alle streekpunten van hun grondgebied samen om richting te geven aan het provinciaal en nationaal beleid. Ook zij ondersteunen de lokale trefpunten dankzij de aanwezigheid van de verschillende streekpunten in dit orgaan. In OKRA zijn er vijf provinciale werkingen: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Limburg.

De nationale cellen bewegingsuitbouw, sociaal-cultureel werk en belangenbehartiging ondersteunen alle trefpunten binnen Vlaanderen en Brussel inhoudelijk en methodisch. Het ‘hoe’ en ‘waarnaartoe’ (= beweging) alsook het ‘wat’ (= socio-cultureel aanbod en belangenbehartiging) zijn in de structuur via deze drie cellen verankerd. Ze hebben elk hun specifiek werkterrein, maar werken in afstemming en in samenwerking met elkaar. Het bestuursorgaan en het coördinatieteam bewaakt de onderlinge symbiose.

Ze treden misschien wat minder op de voorgrond, maar heel wat medewerkers ondersteunen zowel het beleid als de werking van OKRA in volgende ondersteunende teams: administratie en verzekeringen, databeheer, lidmaatschap, IT, financiën, communicatie, marketing, fondsenwerving, personeelsbeleid en juridische dienstverlening.

De statuten

Zoals iedere vzw heeft ook OKRA statuten opgesteld met interne afspraken en regels. Als vrijwilliger kun je dit document altijd bekijken. De meest recente versie vind je rechts.