OKRA, een veelgevraagde stem in debat ouderenzorg

Elke dag zetten we ons met OKRA in om de stem van ouderen te vertegenwoordigen. Zo kaarten we bijvoorbeeld de noden en wensen van de zorggebruiker en mantelzorger aan bij het beleid. Wie de nieuwsbrieven van belangenbehartiging en OKRA-ZORGRECHT goed opvolgt, is mee getuige van ons werk en de realisaties die we hierin samen met andere stakeholders boeken.

Ons werk wordt ook opgemerkt en geapprecieerd door het werkveld. Afgelopen maand werd OKRA onder andere druk bevraagd om onze visie op en concrete voorstellen naar de ouderenzorg uit de doeken te doen. Zo was onze voorzitter belangenbehartiging, Herman Fonck, op 29 november te gast als panellid bij de studiedag ‘Een zilveren toekomst?’ van Zorgnet-Icuro vzw*. Twee dagen later vertolkte hij de belangen van ouderen in het panelgesprek op een studiedag over de verwachtingen van babyboomers, georganiseerd door VLOZO**.

De volgende speerpunten voor een toekomstbestendige ouderenzorg schoven we er naar voren:

  • Een toereikende ouderenzorg, met voldoende handen om de zorg te dragen
  • Een ouderenzorg die voor iedereen toegankelijk is: budgettair en lokaal
  • Een goede regionale spreiding
  • Diverse vormen van zorgondersteuning voor diverse zorgnoden: woonzorgcentra, thuiszorg, assistentiewoningen, buurtgerichte kleinschalige woonvormen, opvang voor zwaar zorgbehoevenden, ondersteunde mantelzorg
  • Meer zorgpersoneel in de ouderenzorg dan nu het geval is
  • Een transparant wachtlijstbeleid en inspraak door bewoners
  • Het bevorderen van een buurtgerichte aanpak: zorgdorpen, aangepaste woningen, …
  • Het actief verspreiden van beschikbare info over woonzorgcentra en thuiszorg naar potentiële gebruikers en cliënten

Met een coalitie van ouderenorganisaties, thuiszorgverstrekkers, zorgkoepels, zorgpersoneel, sociale huisvesting en mantelzorgers willen we bovendien gezamenlijk opkomen om extra middelen te mobiliseren voor een ouderenzorg die opgewassen is tegen de snel aankomende groei van het aantal ouderen.

*Zorgnet-Icuro vzw is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de woonzorg.

**VLOZO is een werkgeversfederatie die de belangen van de onafhankelijke (semi-)residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt.