Pensioenhervorming en -verhogingen

Op vrijdag 3 september 2021 stuurde minister van Pensioenen Karine Lalieux Lalieux een persbericht uit voor de wijzigingen aan het pensioenstelsel die op komst zijn. OKRA vat hieronder de belangrijkste punten samen:

  • Vervroegd pensioen moet mogelijk zijn vanaf minimaal 42 loopbaanjaren vanaf de leeftijd van 60 jaar. Deze versoepeling moet onder meer tegemoetkomen aan de zware beroepen.
  • De pensioenbonus wordt heringevoerd bij langer werken dan de benodigde 42 jaar: voor elke dag die langer gewerkt wordt ontvangt de toekomstig gepensioneerde +2 euro bruto, voor maximaal 3 jaar. Dit is mogelijk in elk pensioenstelsel, en zou een pensioen van bijvoorbeeld 1500 euro verhogen met maximaal 100 euro netto per maand.
  • Het deeltijds pensioen wordt mogelijk: 1/5e of halftijds pensioen wordt dan gecombineerd met werken. Ook is het in dit systeem mogelijk om de pensioenbonus op te bouwen. Pas op: om hier recht op te hebben, moet je ook minimaal 42 jaar gewerkt hebben.
  • Er is recht op minimumpensioen vanaf 30 jaar loopbaan, waarvan minimaal 10 jaar effectief gewerkt. Een volledig minimumpensioen krijg je enkel wanneer je een volledige loopbaan van 45 jaar hebt. Heb je minder gewerkt, dan wordt dit naar rato berekend. Bijvoorbeeld: een loopbaan van 35 jaar geeft je recht op 35/45e van het volledige bedrag van het minimumpensioen.
  • De overgangsuitkering, die wordt uitgekeerd bij een overlijden waarbij de weduwe te jong is om een overlevingspensioen te krijgen, wordt uitgebreid naar de wettelijk samenwonenden. Dit is niet het geval voor het overlevingspensioen.
  • Dit voorstel moet volledig gefinancieerd worden door het optrekken van de werkzaamheidsgraad van de beroepsbevolking naar 80%, zoals is vastgelegd in het regeringsakkoord.
  • Voorlopig wordt de pensioenwetgeving van nu op andere vlakken gehandhaafd, waaronder de verhoging pensioenleeftijd naar 67 jaar en het behoud van fiscaal voordeel voor de aanvullend pensioenen. Over een verdere gelijkschakeling van de drie statuten en wijziging van pensioenfiscaliteit wordt verder niet gesproken.
  • Het voorstel van Lalieux is nog niet doorgesproken met de coalitiepartners en geldt dus als een openingsbod.
  • In een volgend, later stadium wil ze opnieuw de pensioencommissie bijeenroepen, die zich zal moeten buigen over een hogere vervangingsratio (pensioen als percentage van het laatste loon). Ook moet de gender- en gezinsdimensie verder besproken worden (o.a. pensioensplit bij echtscheiding).

Zowel in de regering als bij de sociale partners is het debat losgebarsten. De eerste kritieken zijn alvast niet mals. OKRA mist een algemeen kader dat noodzakelijk is om een degelijk, overzichtelijk en begrijpelijke pensioenhervorming door te voeren. Niet alleen met oog op een voldoende hoog pensioen dat ook betaalbaar is, maar ook om het vertrouwen van jong én oud te kunnen herwinnen.

We gaan er dan ook vanuit dat de voorstellen die minister Lalieux deze morgen kenbaar maakte slechts een eerste stap zijn in de hervorming van de pensioenen, naast de in het regeerakkoord genomen beslissingen om de minimumpensioenen te verhogen en een bonus toe te kennen voor personen die blijven doorwerken na hun vervroegd pensioen.

Om iedereen de kans te geven om zich goed op de hoogte te stellen van de pensioenproblematiek in al haar verschillende facetten, organiseert OKRA samen met CM, ACV, beweging.net en WSM de week van de pensioenen gedurende 27 september tot 1 oktober.

Bekijk het programma en schrijf je in via www.cm.be/pensioen.

Op vrijdag 1 oktober sluiten we de pensioenweek af met een exclusief gesprek met pensioenminister Lalieux.