Wedstrijden

Wedstrijdreglement

OKRA vzw, trefpunt 55+

Filmticket te winnen

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd “Filmticket te winnen”, hierna de “wedstrijd” genoemd.

De wedstrijd wordt georganiseerd door OKRA vzw, trefpunt 55+, met maatschappelijk adres te Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0412.022.346, hierna de “organisator” genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De wedstrijd start op 2/4/2024 en eindigt op 30/4/2024.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De wedstrijd is een spel zonder aankoopverplichtingen.

Alle meerderjarige (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meerdere deelnames leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd.

Of:
Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres en een Facebookaccount kan aan deze wedstrijd deelnemen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd deel te nemen.

Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet. Elke persoon die reeds een Facebookaccount/Instagramaccount heeft of die een Facebookaccount/Instagramaccount wil aanmaken, kan deelnemen via de officiële Facebookpagina van OKRA vzw, trefpunt 55, namelijk https://www.facebook.com/OKRAvzw, via de officiële Instagrampagina van OKRA vzw, trefpunt 55, namelijk https://instagram.com/okravzw/ of via de website www.okra.be.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

- Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)

- E-mailadres

- Gsm en eventueel vaste telefoonnummer

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar op www.okra.be/privacy) van de organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening 5EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de organisator.

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens zal leiden tot uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de link naar de website www.okra.be.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

De wedstrijdvraag luidt: ‘Welk soort franchise is er bij Ethias van toepassing in de brandverzekering?’ Het antwoord is te vinden op de landingspagina https://www.ethias.be/part/nl/campaign/Okra.html. De eerste 25 personen met het juiste antwoord winnen een duo filmticket. Het antwoord dient verstuurd te worden via mail naar communicatie@okra.be.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De eerste 25 natuurlijke personen die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria (artikel 3) en die op geldige wijze (artikel 4 en 5) het antwoord op de vraag hebben gemaild.

Het is de datum en uur, minuten, seconden, die determineren wie van de hierboven genoemde natuurlijke personen binnen de top-25 valt.

De winnaars worden telefonisch gecontacteerd of per e-mail op de hoogte gesteld om vervolgens deels per mail & digitaal zijn of haar prijs in ontvangst te nemen.

Daarna zullen zij hun adres moeten doorsturen via een privébericht, zodat de prijs per post/digitaal kan bezorgd worden. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan OKRA vzw, trefpunt 55 om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij het recht op de prijs en blijft de prijs eigendom van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaars.

Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is:

een duofilmticket

De prijs is persoonsgebonden en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).

Artikel 8. Fraude en misbruik

De organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.okra.be.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid, …) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te houden zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Artikel 11. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator op de volgende wijze:

Per mail: communicatie@okra.be

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretaties van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

Artikel 12. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement niet, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13. Geschillen

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen in eerste instantie. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgische recht.

Dit wedstrijdreglement dateert van 20/3/2024.