Ieder lid van OKRA en OKRA-SPORT+ is verzekerd bij een ongeluk met burgerlijke aansprakelijkheid. Het gaat hierbij om fouten of om nalatig gedrag van het lid waardoor derden(*) - andere leden of niet-leden - lichamelijke en/of stoffelijke schade ondervinden. Ook de brandverzekering van een gehuurd lokaal valt hieronder. Als je een lokaal minder dan 60 dagen per jaar huurt en er wordt schade berokkend door brand, water of andere tegenslagen komt de verzekering tussen.
Huren jullie een lokaal vaker dan 60 dagen per jaar? Dan sluit het trefpunt best nog een eigen brandverzekering af. Aangezien OKRA-SPORT+ een verzekering BA (en dus ook een brandverzekering) heeft met dezelfde voorwaarden, is een trefpunt met sportactiviteiten 2 keer 60 dagen verzekerd tegen schade in het lokaal. Zo kan je een trefpuntlokaal tot 120 dagen per jaar verzekeren.

-> Wil je een ongeval met burgerlijke aansprakelijkheid aangeven? Stuur dan binnen de acht dagen na het ongeval het 'Aangifteformulier BA OKRA(SPORT)' naar: OKRA vzw, OKRA-ledenverzekering, PB 40, 1031 Brussel. Of mail het door naar verzekeringen@okra.be. Dit formulier geldt ook voor burgerlijke aansprakelijkheid bij een sportactiviteit.
(meer info bij deeltje over Sportieve activiteiten bij OKRA-SPORT+ vzw)Stuur een aangifte nooit rechtstreeks naar DVV-Verzekeringen!

Zodra OKRA vzw het aangifteformulier aan DVV-Verzekeringen heeft doorgegeven, wordt het dossier door hen geopend door DVV-Verzekeringen. Het slachtoffer krijgt per brief schriftelijke bevestiging van opening van zijn/haar/hun dossier, met dossiernummer en vermelding van de contactpersoon bij DVV. Verdere briefwisseling en contacten kunnen rechtstreeks verlopen tussen het slachtoffer en DVV-Verzekeringen, of via OKRA vzw. Het slachtoffer maakt verder elk bewijs van doktersraadpleging, hospitalisatiefacturen of geneesmiddelenvoorschrift rechtstreeks of via OKRA vzw aan DVV-Verzekeringen over.

Meer informatie:

Aansprakelijkheid omvat drie elementen:
• schuld of fout
• er is schade geleden
• er is een oorzakelijk verband tussen schade en fout

Dankzij de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt DVV-Verzekeringen de schade die berokkend is aan een derde. Het gaat over zowel lichamelijke als stoffelijke schade aan derden. Met derden worden bedoeld alle andere natuurlijke of rechtspersonen dan:
• de verzekeringnemer (= OKRA vzw)
• de aansprakelijke verzekerde

Zijn verzekerd:
• Burgerlijke aansprakelijkheid van de organisator (trefpunt, cluster, streekpunt, provincie of algemeen) en zijn aangestelden (bv. lesgevers crea, begeleiders van daguitstappen…);
• Persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemers;
• Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gehuurde of gebruikte gebouwen of materialen;
• Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan roerende goederen die door derden aan de verzekerden werden toevertrouwd om te behandelen of te bewerken, dan wel te gebruiken, te huren of te lenen;
• Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan gebouwen met hun inhoud die bij gelegenheid en tijdelijk (= maximum 60 dagen per jaar) worden gehuurd of gebruikt. Bij de ledenverzekering van OKRA-SPORT+ is dezelfde regeling van toepassing.
- Bij gebruik van de zaal door leden van OKRA-SPORT+ wordt de schade aangericht door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak gedekt door de polis van OKRA-SPORT+ en hoeft het OKRA-trefpuntteam geen aparte brandpolis af te sluiten voor het door OKRA gehuurde of gebruikte gebouw.
- Indien het trefpunt de zaal meer dan 60 dagen per jaar gebruikt, (cumuleerbaar met de polis van vzw OKRA-SPORT+) wordt dit echter niet meer beschouwd als bij gelegenheid en tijdelijk, en valt de schade aangericht door vuur, brand, ontploffing, rook, water of glasbraak niet meer onder de dekking van deze polis.
Het trefpuntteam dient dan een aparte brandpolis af te sluiten, tenzij de eigenaar van de zaal in zijn brandverzekeringspolis afstand van verhaal doet tegenover de huurder. ‘Afstand van verhaal’ wil zeggen dat de eigenaar de schade veroorzaakt door de huurder tijdens het gebruik van de zaal niet op deze laatste zal verhalen.

Waarvoor zijn de leden verzekerd?

De leden zijn verzekerd voor de schade die zij veroorzaken aan een derde wegens foutief gedrag: met andere woorden de burgerlijke aansprakelijkheid. Leden worden verzekeringstechnisch gesproken ook onderling als ‘derden’ tegenover elkaar beschouwd. Naast schade omwille van fouten valt ook de schade veroorzaakt door onoplettendheid of nalatigheid van leden onder de dekking van de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA).
Een voorbeeld: bij het ronddragen van het OKRA-magazine steekt een ploeglid verstrooid de straat over en veroorzaakt zo een ongeval. Zijn/haar/hun aansprakelijkheid zal gedekt worden door de polis. Zowel voor wat betreft de stoffelijke schade als voor de lichamelijke letsels van de betrokken derde(n) komt de OKRA-ledenverzekering tussen.

Belangrijk
• Er geldt in de OKRA-ledenverzekering voor BA geen franchise- of vrijstellingsclausule. Verzekerden kunnen dus rekenen op de ruimste financiële tegemoetkoming!
• Uitzondering: er wordt enkel een franchise aangerekend bij schade aan toevertrouwde goederen en aan gebouwen en hun inhoud (10% van de schade met een minimum van 125 euro en een maximum van 500 euro)
• Stoffelijke schade waarvoor niemand kan aangeduid worden als veroorzaker, wordt niet gedekt. Er is geen fout als geen aanwijsbare derde kan aangeduid worden. Vb. Bij het naar de OKRA-activiteit komen met de fiets, valt iemand zonder aanwijsbare reden. Er is schade aan de fiets en ook lichamelijke schade. In dit geval zijn de kosten aan de fiets niet vergoed omdat er geen aanwijsbare derde is die schuld heeft. De kosten i.v.m. lichamelijk letsel worden wel vergoed.

Waarborg Rechtsbijstand

De ledenpolis waarborgt eveneens voor ieder lid een tussenkomst in de gerechtelijke kosten wanneer een lid voor de rechtbank zou gedagvaard worden bv. op basis van zijn/haar/hun burgerlijke aansprakelijkheid of omgekeerd, wanneer hij of zij of hen zelf derden moet dagvaarden wegens een fout. Is deze derde onvermogend, dan zal de verzekering ook tussenbeide komen. Wanneer een gerechtelijke of administratieve procedure zich opdringt, kan het (team- of ploeg) lid in overleg met DVV-Verzekeringen vrij een advocaat of expert kiezen. OKRA vzw opent ook een dossier rechtsbijstand voor leden die schade hebben geleden door derden. Daarnaast beschermt ook de samenwerkingsovereenkomst tussen OKRA vzw en het trefpunt de vrijwilliger van dat trefpunt.