Bestuursorganen van OKRA

OKRA is een vzw, een vereniging die geen winst nastreeft, en stelt daarom een algemene vergadering en een algemeen bestuur aan. Daarnaast heeft OKRA ook een dagelijks bestuur. Deze drie groepen bestaan hoofdzakelijk uit vrijwilligers en hebben elk een eigen opdracht. 

Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) is het hoogste orgaan van OKRA vzw. Ze beslist over materies die de wet en de statuten uitdrukkelijk opdragen. De algemene vergadering volgt de werkzaamheden van het bestuur op. Zij komen minstens één keer per jaar samen om het over belangrijke dossiers en plannen te hebben: de ledenbijdrage, het beleidsplan, het jaarverslag en jaarprogramma, de begroting en jaarrekening… De AV staat in voor de verbinding tussen de diverse lagen van onze organisatie. OKRA ziet de AV, naast haar wettelijke opdracht, ook als een breed forum dat instaat voor binding en horizontale uitwisseling met onze basiswerking.

Sinds 16 november 2021 zetelen er in onze algemene vergadering nieuwe leden. De vrijwilligers die deel uitmaken van de algemene vergadering hebben voeling met de werking van OKRA. Ze worden, voor een periode van 5 jaar, afgevaardigd door hun regio of streekpunt. Ze zorgen naast hun wettelijke opdracht voor voldoende binding, inspraak en uitwisseling. Ze schrijven het verhaal van de vzw mee van onderuit. Naast de vertegenwoordigers van de regio’s of streekpunten, zijn ook vzw OKRA-SPORT+ en CM Vlaanderen lid van de AV. De bestuurders, de commissarissen, directeur, coördinatoren en eventueel experten worden uitgenodigd naar deze vergadering en nemen adviserend deel.

De algemene vergadering wordt, net als het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, elke 5 jaar opnieuw samengesteld.

In de Algemene vergadering van OKRA vzw zetelen:

 • Ann Baeyens
 • Eric Buysse
 • Micheline Claeys 
 • Lionel Cuppens
 • Fred De Brun
 • Paul De Clerck
 • Piet De Greef
 • Fernand Detant 
 • Bernard Duplacie 
 • Walter Franckaert 
 • Luc Geeraerts 
 • Myriam Hendrickx 
 • Jean-Hubert Hoeven
 • Christine Maesele
 • Ludo Mous 
 • Lydia Nagel
 • Marcel Neuts 
 • Frans Nys 
 • Chris Pelgrims
 • Georges Rousseau 
 • Gerda Struyf 
 • Liliane Thijs 
 • Maria Timmermans
 • Toon Van Hayerbeke
 • Bart Van Reusel 
 • Dirk Vandenabeele 
 • Guido Vanfraechem
 • Greet Veulemans Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering, voor een periode van vijf jaar en bestaat uit de directeur en 12 tot 15 vrijwilligers-bestuurders:

 • de voorzitter,
 • de 3 celvoorzitters,
 • voorgedragen bestuurders door provincies,
 • en eventuele gecoöpteerde bestuurders.

De coördinator ondersteunende teams, een afgevaardigde van vzw OKRA-SPORT+, een afgevaardigde van CM Vlaanderen en eventuele interne of externe adviseurs, participeren met raadgevende stem.

Bestuurders zijn lid van OKRA en hebben voeling met de werking van OKRA. Ze hebben zakelijke, juridische, financiële en/of technische competenties en oog voor strategie van de vzw. We streven een genderevenwicht na in het bestuursorgaan. Het bestuur kiest uit haar leden twee ondervoorzitters.

Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor:

 • het goed en correct besturen en vertegenwoordigen van de vzw en zodus de zakelijke, juridische, financiële en technische opvolging en beheer van de vzw, onder toezicht van de algemene vergadering;
 • alle opdrachten die het wetboek voor vennootschappen en de statuten niet aan de algemene vergadering toewijst;
 • de opvolging van het strategisch beleid en de meerjaren- en beleidsplanning. Deze wordt opgemaakt samen met de basiswerking;
 • het aanbieden van een delegatiebesluit aan beleidscellen (financieel en inhoudelijk kader). Cellen zijn beheerder van het operationele deel van OKRA en hebben een grote autonomie. Ze werken binnen de lijnen van de goedgekeurde beleids- en strategische plannen en onder toezicht van het bestuur.
 • Het bestuur overlegt minimum éénmaal per kwartaal. We streven naar minstens 10 vergaderingen per jaar via fysieke of online weg. Het algemeen bestuur wordt net zoals de algemene vergadering en het dagelijks bestuur elke 5 jaar opnieuw samengesteld.

In het algemeen bestuur zetelen:

 • Jean-Paul Algoet
 • Mark Casteels
 • Eddy Couckuyt 
 • Mark De Soete 
 • Hubert Driesen
 • Monique Ferla 
 • Herman Fonck
 • Jef Leirs 
 • Roger Meert
 • Miette Pernot 
 • Jan Rolies 
 • Marc Ruymen
 • Mieke Van Nuland 
 • Voorzitter van de cel socio-cultureel werk (momenteel in bespreking) 
 • Sandra Vandereet (raadgevende bestuurder) 
 • Nancy Fobe (raadgevende bestuurder) 
 • Coördinator Ondersteunende Diensten (momenteel in bespreking) (raadgevende bestuurder) 

Dagelijks bestuur

De voorzitter van OKRA vzw is sinds 16 november 2021 Mieke Van Nuland. Het bestuur koos uit haar leden xxx en xxx (deze leden worden eind november 2021 net herverkozen, wij passen onze informatie zo snel mogelijk aan) als ondervoorzitters. Samen met de directeur en coördinator ondersteunende teams vormen zij het dagelijks bestuur. Zij stellen handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van OKRA of die omwille van hun mindere belang of spoedeisend karakter niet voorgelegd kunnen worden aan het bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt, net als de algemene vergadering en het algemeen bestuur, elke 5 jaar opnieuw samengesteld.

Voorzitster OKRA - Mieke Van Nuland

Op 16 november 2021 verkoos OKRA op haar algemene vergadering Mieke Van Nuland als nieuwe algemeen voorzitster. Mieke Van Nuland is juriste van opleiding en was achtereenvolgens werkzaam op de studiedienst van de gezinsbond, departement rechten en steunpunt vrouwenstudies UIA, en directrice van vzw Amazone. Als vrijwilliger verdiende Mieke Van Nuland haar sporen in het bestuur van de Vlaamse Opera, Thomas More Hogeschool, Lodewijk De Raetstichting en beweging.net Mechelen. Zij is momenteel bestuurslid in een wijkgezondheidscentrum, en is reeds actief in OKRA als regiovoorzitter Mechelen. 

Mieke aan het woord: 

‘OKRA staat, als grootste Vlaamse ouderenvereniging, op een scharnierpunt en kijkt vanuit een bijzonder rijke geschiedenis naar een uitdagende toekomst.

Ik wil de komende jaren, samen met alle bestuurders en vrijwilligers, OKRA in deze uitdagende toekomst loodsen met het uitgewerkte toekomstplan als leidraad’, aldus Mieke Van Nuland.