OKRA heeft de afgelopen maanden serieus lobbywerk verricht om de opname in woonzorgcentra betaalbaarder te maken. We overlopen even de diverse inputs van OKRA en hoever we vandaag (eind juni 2022) staan:

Op federaal niveau hebben we vooral de discriminatie benadrukt van collectief gehuisveste personen (waaronder de rusthuisbewoners), die niet kunnen genieten van de maatregelen die de overheid voorziet voor de individuele huishoudens.

  • Het betreft hier in eerste instantie de BTW-verlaging van 21% naar 6%. Na lang en veel lobbywerk van onze nieuwe voorzitter belangenbehartiging Herman Fonck, zullen de woonzorgcentra vanaf 1 juli ook een BTW-vermindering kennen van hun energiefacturen. Hoe dit zal verrekend worden naar de individuele bewoners toe, is nog niet uitgeklaard.
  • Een tweede strijdpunt betreft de federale verwarmingspremie van 100 euro die voor de meeste individuele huishoudens ondertussen uitgevoerd wordt via de energieleveranciers. Er is een politieke toezegging gegeven om dit ook voor collectief gehuisveste personen toe te kennen, maar de technische uitvoering wil hier niet vlotten. We vrezen dat van uitstel, afstel komt. We onderzoeken of we dit nog via een rechtsprocedure kunnen aanspannen bij het Grondwettelijk Hof op basis van discriminatie.

Ook op Vlaams niveau zijn er 2 strijdpunten die we in de vorige nieuwsbrief al besproken hebben. We geven ze nog even kort mee:

  • Vandaag ontvangen reeds alle bewoners in WZC automatisch 130 euro per maand. Dit is het zogenaamde zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit bedrag is evenwel al meer dan 10 jaar niet meer aangepast (geïndexeerd). Hier dringen we al heel lang op aan om dit wel te doen.
  • Daarnaast is er ook het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Afhankelijk van de zorgzwaarte varieert deze uitkering van 94 euro tot 631 euro per maand. Deze uitkering kan enkel verkregen worden na een inkomsten- en vermogensonderzoek. CM en OKRA hebben hier verkregen dat het regeerakkoord expliciet vermeldt dat bewoners van WZC, na onderzoek van de bestaansmiddelen automatisch één van de hoogste uitkeringscategorieën toegewezen krijgen. Over welke categorie dit uiteindelijk gaat worden bestaat nog discussie, maar het wordt minimaal 523 euro per maand.

Door de wisseling van minister op het departement welzijn, zijn we opnieuw in gesprek hierover. Over de indexering van de 130 euro is er nog geen toezegging.

Over de datum van de automatische toekenning (na inkomensonderzoek) van de minimale 523 euro zijn we in gesprek met de minister. OKRA wenst dat dit ingevoerd wordt op 1 januari 2023, het regeerakkoord heeft dit vastgelegd op 1 januari 2024.

Samen met CM maken we nog een geactualiseerd budgettair dossier aan.

We beraden ons intern of we een symbolische actie voorzien om de minister te bewegen om voor de begrotingsbesprekingen van september 2022 een definitief standpunt in te nemen.