Krijgen bewoners van WZC eindelijk de energietussenkomst waarop ze recht hebben?

Dat de energieprijzen de pan uit swingen is wellicht een open deur intrappen. De federale regering was er dan ook snel bij om de bevolking bij te springen en een inspanning te leveren om hun energiefactuur te verlichten. Er werd een premie voorzien van 100 euro voor iedereen met een elektriciteitsaansluiting en er werd voor particuliere gebruikers een tijdelijke BTW-verlaging voorzien op elektriciteit van 21% naar 6%. Super!

Maar de bewoners van collectieve voorzieningen, waaronder de woonzorgcentra (WZC) en serviceflats, werden hierbij vergeten. Zij krijgen de rekening van de verhoogde energiekosten doorgerekend via hun ligdagprijs, maar konden voorlopig niet genieten van deze federale energiepremie. Voor OKRA kan dit uiteraard niet. Alle Belgen gelijk.

Via alle mogelijke kanalen hebben we deze ongelijke behandeling aangekaart bij alle politiek verantwoordelijken en de verschillende fracties in het parlement.

Ondanks dat maart een uitzonderlijk droge maand was, werden massaal paraplu’s boven gehaald. De meerderheidspartijen uit de federale regering verwezen al snel door naar de gewesten en gemeenschappen die ‘bevoegd zijn voor de WZC’. De oppositiepartijen in het federale parlement legden de bal bij de federale regering… En er gebeurde dus niets.

We riepen daarom onze belangenbehartigers op om de druk wat op te voeren door onze politieke verantwoordelijken te bestoken met mails om onze eis kracht bij te zetten. Zij hebben deze oproep massaal beantwoord. Hiervoor onze dikke merci! Dit heeft er in elk geval voor gezorgd dat minister Vincent Van Peteghem, 2 weken geleden, ons voorstel op de federale regeringstafel heeft gelegd bij de energiebesprekingen… Er was evenwel nog te veel terughoudendheid om het toen al goed te keuren.

Op vraag van minister Van Peteghem werd tijdens de begrotingscontrole van eind vorige week beslist dat er ook een oplossing zal uitgewerkt worden om mensen in collectieve woonvormen te compenseren voor de gestegen energiekosten. De minister heeft voorgesteld om een technische oplossing uit te werken om daarmee ook iets te doen voor mensen in collectieve woonvormen. Voorlopig is er nog geen bruikbare techniek gevonden, maar het engagement en de middelen zijn er wel.

We beseffen dat het om een symbooldossier gaat. De 129 euro per bewoner in een WZC, die we vragen, zal slecht heel beperkt inpakt hebben op de betaalbaarheid van onze WZC. Hiervoor zijn andere en meer ingrijpende maatregelen nodig. Maar onze eis is daarom niet minder belangrijk. Bewoners van WZC zijn volwaardige burgers. Zij moeten op dezelfde voordelen kunnen rekenen als alle Belgen.

Hierbij nogmaals ons eigen voorstel:

Volgens ons kan een federale tussenkomst voor collectief gehuisveste personen als volgt gerealiseerd worden.

  • De FOD economie beschikt over een koppeling tussen de rijksregisternummers, de elektriciteitsaansluiting en de verwarmingspremie. Het vergt niet bepaald grote administratieve processen of zoekwerk om o.a. de bewoners van de woonzorgcentra een rechtvaardige compensatiepremie te geven voor het mislopen van de federale verwarmingspremie en de BTW verlaging.
  • Het bedrag wordt bepaald op €129, zijnde het equivalent van enerzijds de federale verwarmingspremie van €100 en anderzijds €29, gelijk aan de tijdelijke Btw-verlaging gedurende 4 maanden berekend op de gemiddelde elektriciteitsfactuur in België.
  • De rechthebbenden worden omschreven als personen verblijvend in een woongelegenheid waar de inwoners verblijfskosten betalen, maar geen huishoudelijk afnemer zijn van elektriciteit, en die zelf, noch een van hun gezinsleden recht hebben op de federale verwarmingspremie. We denken aan: woonzorgcentra, assistentiewoningen, psychiatrische verzorgingstehuizen, bewoners van collectieve wooneenheden zonder individuele elektriciteitsaansluiting…
  • Het voordeel van de compenserende energiepremie wordt ontzegd aan personen in een collectieve vorm van huisvesting die daarnaast op een andere woonplaats wel beschikken over een leveringsovereenkomst voor elektriciteit. Dit om te vermijden dat in 1 gezin meerdere tussenkomsten zouden uitbetaald worden, bv. kotstudenten.
  • Er wordt bepaald dat de FOD Economie kan overgaan tot de automatische uitbetaling van de energiepremie aan rechthebbenden zodra zij over de nodige gegevens beschikt waarmee het recht kan worden vastgesteld. Aanvullend op de autonome gegevensinzameling door de FOD Economie kunnen ook derden aanvragen indienen bij de FOD Economie voor de uitbetaling van de energietussenkomst. OCMW ’s, woonzorgcentra, zorgkassen, middenveldorganisaties beschikken immers vaak over de noodzakelijke administratieve gegevens (namen, adressen, rijksregisternummer, bankrekeningnummers) om voor groepen van rechthebbenden een collectieve aanvraag te doen en de FOD Economie de nodige gegevens te bezorgen of te laten bezorgen.

Het voorstel is ongetwijfeld juridisch-technisch voor verbetering vatbaar. Dit voorstel al dan niet in een aangepaste versie geeft een antwoord op het advies van de Raad van State bij het KB van 21 februari 2022 dat een verantwoording vraagt voor de ongelijke behandeling van collectief gehuisveste personen. Bovendien zullen bij nieuwe, bijkomende maatregelen deze groepen direct meegenomen kunnen worden, om nieuwe discriminaties ter vermijden.