Nieuw Vlaams mantelzorgplan zet in op (h)erkenning en ondersteuning

De Vlaamse Regering lanceerde onlangs het nieuwe mantelzorgplan waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. Mantelzorgers geven zorg aan familieleden of vrienden die hulpbehoevend zijn. Ze vormen een hoeksteen in onze zorg voor anderen. Ze zijn onmisbaar… maar ook onzichtbaar. Hoewel meer dan 1 op drie Vlamingen ouder dan 18 jaar zorg draagt voor een ander, zien we niet altijd welke hulp mantelzorgers thuis of in een woonzorgcentrum elke dag opnieuw bieden. Herkenning en erkenning is dan ook een focuspunt van dit plan. Niet elke mantelzorger herkent zichzelf als mantelzorger en het thema is vaak nog onderbelicht. Daarom werkt Vlaanderen aan sensibilisering rond mantelzorg en aan mantelzorg meer zichtbaar maken in de samenleving.

Mantelzorgers rollen er vaak onbewust in en vinden het veelal vanzelfsprekend dat ze zorgen voor hun familielid of vriend. De grote meerderheid van de Vlaamse mantelzorgers geeft aan voldoening te halen uit de hulptaken die ze opnemen. Tegelijkertijd ervaart de helft van de mantelzorgers de zorg als emotioneel belastend, ongeveer een kwart ervaart dit als fysiek belastend. Dit is zeker een aandachtspunt bij de 65-plussers die mantelzorg verlenen. Uit cijfers blijkt dat deze groep vaak zeer intensieve mantelzorg verleent. Omdat het niet altijd evident is die rol op te nemen, legt het plan naast (h)erkenning de focus op begrip en ondersteuning voor mantelzorgers.

Verbinding is het sleutelwoord

In Vlaanderen bestaan er al vele waardevolle initiatieven naar mantelzorgers toe. Met dit plan kiest Vlaanderen om de krachten te bundelen en over het muurtje van de zorg te kijken. Verbinding is het sleutelwoord. Verbinding met de mantelzorgverenigingen maar ook met de expertises over verschillende domeinen.

In nauwe samenwerking met beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs en jeugd werken we aan de herkenning van mantelzorg op de werkvloer, op school en in de samenleving.’

Het plan formuleert 18 concrete actiepunten om de (h)erkenning en ondersteuning te verbeteren voor de mantelzorger in Vlaanderen. Het optimaliseren van het professioneel aanbod en het mantelzorgstatuut, een betere combinatie tussen werk en mantelzorg, meer automatisering van rechten, ontmoeting tussen mantelzorgers faciliteren, mantelzorgers beter betrekken en een stem geven in de zorg zijn enkele van de opdrachten in dit plan.

Als erkende mantelzorgvereniging werkte OKRA-Zorgrecht, intensief mee aan de opmaak van dit plan. We kregen de kans om onze prioriteiten aan te stippen. Het grote werk begint echter nu pas bij de uitvoering. De komende twee jaar zullen we blijvend acties ondernemen om mantelzorgers te geven waar ze recht op hebben: meer zichtbaarheid en een gepaste ondersteuning.

Meer info over het mantelzorgplan.