Op donderdag 9 februari werden we met een delegatie van OKRA ontvangen bij minister Crevits. Aanleiding voor de uitnodiging was onze publicatie van de prijzen van de WZC per 1 januari 2023. We toonden met deze cijfers aan dat de gemiddelde dagprijs van de WZC met ruim 10% steeg in 2022 tot een gemiddelde van 2100 euro/maand voor een eenpersoonskamer. De forse prijsstijging had uiteraard alles te maken met de gestegen consumptie-index waarin vooral de gestegen energieprijzen bepalend waren (voor ruim de helft van de stijging).

Meteen hadden we ook aangetoond dat de stijging van de pensioenen geen gelijke tred houden met de stijging van de dagprijzen in WZC. Ten eerste omdat er een verschillende index gebruikt wordt voor de berekening; de pensioenen worden aangepast met de afgevlakte gezondheidsindex, de dagprijzen volgen de gewone consumptieprijsindex. Bovendien wordt de kloof tussen pensioen en dagprijs bij elke indexaanpassing groter (2% op een gemiddeld pensioen van 1400 euro is niet gelijk aan een stijging van 2% op een maandprijs WZC van 2100 euro). We herhaalden daarom ook onze vraag naar een indexatie van de zorgpremie, meer dan de 5 euro die we vorig jaar uit de brand konden slepen.

Vermits er bij de minister momenteel een vraag op tafel ligt vanuit de sector van de WZC om een automatische indexaanpassing te kunnen doen van hun dagprijzen (telkens de index overschreden wordt) – normaal mochten WZC slechts éénmaal per jaar hun prijzen aanpassen, sinds vorig jaar, omwille van de sterk gestegen energiekosten, mochten ze dit 2X/jaar – kregen wij de kans om onze visie hierop te komen toelichten.

Het argument van het gebruik van de verschillende indexen wordt verder onderzocht. Daarnaast hebben wij ook aangegeven dat een verdere versoepeling van de prijsaanpassingen voor ons enkel kan als er eerst meer transparantie komt in de financiële huishouding van de WZC. Ook hier heeft de minister wel oren naar.

De minister kondigde ook aan werk te maken van een soort van ‘trivago’ voor WZC waarbij gebruikers een beoordeling kunnen geven over het WZC. Dit moet toekomstige bewoners de kans geven om met meer informatie op zoek te gaan naar een voor hen geschikt WZC. Op zich hebben wij er niets op tegen dat kwaliteit gemeten wordt, dat bewoners of hun familie hierin een rol kunnen spelen én dat deze info openbaar wordt gemaakt. Het is echter nog helemaal niet zeker of dergelijke tool er komt en of deze ook effectief gebruikt zal worden.

We gaven de minister wel mee dat ze op deze tool niet hoeft te wachten om alvast de nu reeds beschikbare gegevens op een toegankelijk manier raadpleegbaar te maken. Dagprijzen, het aantal personeel dat het WZC inzet (al dan niet bovenop de minimum norm die door de overheid wordt opgelegd), de inspectieverslagen…

De actualiteit rond de WZC van de Orpea-groep scherpt de nood aan grotere transparantie nog maar eens aan.

We zagen de minister vlijtig noteren en bemoedigend knikken… we rekenen er nu op dat onze bekommernissen worden meegenomen in verdere besluitvorming.