In zijn nieuwjaarstoespraak had de CD&V-voorzitter het uitgebreid over het belang van respect in de samenleving. Naast een algemeen discours ging Sammy Mahdi ook dieper in op het respect voor ouderen en lanceerde hij een aantal voorstellen, waaronder de opmaak van een ouderenplan. Dit in samenspraak met 65-plussers.

OKRA kan zich als belangenbehartigende vereniging zeker vinden in de woorden van de CD&V-voorzitter, maar vindt dat naast woorden ook daden belangrijk zijn. De afgelopen weken zagen we echter ook binnen CD&V-kringen tegenstrijdige signalen:

 • Vlaams minister Jo Brouns kondigde aan dat tegen 2025 de dienstencheques volledig gedigitaliseerd worden. Mensen met een beperkte digitale vaardigheid of beperkte toegang tot digitale technologie – waaronder veel ouderen – komen in de kou te staan.
 • Federaal minister Vincent Van Peteghem lanceerde begin maart zijn fiscale hervormingsplannen. Eén van de speerpunten – het verhogen van de belastingvrije som op het loon voor werkenden – kan niet op de kap van gepensioneerden en andere uitkeringstrekkers gebeuren. Geen verhoging van het nettopensioen en wél een hogere factuur voor onze winkelkar? Dat kan voor OKRA niet!

Reden genoeg dus om de CD&-voorzitter uit te nodigen voor een gesprek. Hierin kwamen volgende punten alvast naar voor:

 • OKRA heeft een grote bekommernis naar het voorzien van toegankelijke dienstverlening, die ook niet-digitaal ter beschikking moet zijn en blijven.
 • Het verdwijnen van bankkantoren en -automaten
 • Het voornemen van minister Brouns om tegen 2025 de dienstencheques volledig te digitaliseren
 • Het proefbalonnetje van minister Demir om de inning van het nog in te voeren statiegeld op blikjes en plastic flesjes via een QR-code te regelen
 • Het feit dat ‘MijnVerbouwPremie’ enkel digitaal aangevraagd kan worden

Belangrijk hierbij is dat maximaal ingezet wordt op de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van ouderen. Het voorstel van minister Brouns om bij de digitalisering van dienstencheques de volmachtregeling te versoepelen, is in deze eigenlijk een slecht signaal.

 • Het bericht dat het seniorentarief bij de NMBS op termijn zal verdwijnen, deed heel wat ouderen reageren en gaf ons de gelegenheid dit aan te brengen op het gesprek. Betaalbaarheid van openbaar vervoer moet een speerpunt blijven in het beleid, maar kadert ook in een bredere discussie over de toegankelijkheid en de klantvriendelijkheid. Het feit dat heel wat stations amper toegankelijk zijn voor personen met een beperktere mobiliteit en dat heel wat treinen nog een hoge opstap hebben, zijn tekenend. Daar waar men in buitenland er vaak wel in slaagt om stappen hierin te zetten, hinkt België hopeloos achterop.
 • We kwamen in het gesprek ook terug op onze reactie op de aangekondigde fiscale hervorming van minister Van Peteghem. We kunnen de redenering volgen dat werken aangemoedigd moet worden en dan is de verhoging van de belastingvrije som een te verdedigen maatregel. Echter niet op de kap van ouderen.
 • De betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg blijft een essentieel dossier voor OKRA. De groeiende kloof tussen pensioenen en de prijzen van de woonzorgcentra maakt dat steeds minder ouderen hun verblijf in een WZC kunnen betalen. Dit wordt nog extra pijnlijk omdat deze grote groep doelbewust vergeten werd bij de ondersteuningsmaatregelen voor energie. Een belangrijke uitdaging wordt om voldoende gekwalificeerde handen ‘aan het bed’ te hebben, zodat op een kwalitatieve, maar ook mensgerichte manier aan zorg gedaan kan worden, met maximale aandacht voor het welzijn van de bewoners.
 • OKRA stelt vast dat ageïsme (negatieve beeldvorming, vooroordelen en leeftijdsdiscriminatie) een groot probleem blijft in de samenleving. Ouderen hoeven niet betutteld te worden, maar willen op een gelijkwaardige manier behandeld worden. De invoering van een ouderenrechtenverdrag is voor ons essentieel. Het Europees voorzitterschap van België in 2024 kan een ideale gelegenheid kan zijn om dit op de politieke agenda te plaatsen. Cruciaal hierin is het recht van ouderen om zelf hun belangen te behartigen en dit niet te moeten ‘uitbesteden’ aan een ouderenrechtencommissaris. Ouderen zijn immers geen onmondige doelgroep waar men enkel ‘over’ moet spreken, zij zijn perfect in staat om zelf voor hun belangen op te komen.
 • De laatste pensioenhervormingen bleven heel erg beperkt qua omvang en lieten heel wat ouderen in de kou staan. Voor een grote en broodnodige pensioenhervorming blijven we helaas op onze honger zitten. Binnen OKRA is momenteel een werkgroep aan het werk om de pensioenvoorstellen van minister Lalieux te beoordelen en zelf ook een aantal voorstellen uit te werken. Ook het pensioenplan van CD&V willen we aan een kritische toets onderwerpen.

Het gesprek stelde ons in staat om een aantal pijnpunten en bezorgdheden die we als belangenbehartiger voor 55-plussers hebben op tafel te leggen en te luisteren naar hoe een partij zoals CD&V zich positioneert. Ook al zijn er geen concrete beloftes gedaan of specifieke afspraken gemaakt naar opvolging toe, we hebben er alle vertrouwen in dat CD&V onze punten meeneemt en er iets mee doet. Wij zullen het alleszins niet nalaten om – als dat nodig is – herhaaldelijk op dezelfde nagel te kloppen. Wordt ongetwijfeld nog op één of andere manier vervolgd…