Week van de Pensioenen 2021: overzicht en een interview met pensioenminister Karine Lalieux


Met pensioen gaan? Dat is meester worden van je eigen agenda. Niks moet en alles mag, dat is voor velen het leukste aspect aan deze periode in het leven.

Hoe hou je je lijf en je geest gezond als je met pensioen bent? Wat verandert er in je relatie? Hoe gaan anderen om met hun pensioen? En zijn er papieren die je het best in orde brengt? Je leest er alles over in deze extra uitgave van Leef.

Neem een kijkje op de pagina van het leefmagazine.


De week van de pensioenen, een initiatief van CM samen met OKRA, ACV, WSM en beweging.net, zit erop. In deze week van 27 september tot 1 oktober werden allerlei debatten en infosessies over dit belangrijke thema georganiseerd, dat sinds september weer volop in de belangstelling staat na de aangekondigde hervormingen van Minister van Pensioenen Karine Lalieux.

Het sluitstuk van deze week was een interview met Minister Lalieux zelf. Omdat haar voorstel nog politiek besproken moet worden, waren we vooral benieuwd wat voor haar de zwaartepunten bij een nieuwe pensioenhervorming zijn. Ook vonden we het belangrijk om de aandacht te vestigen op de hoogte van het pensioenbedrag, de huidige nadelige positie van vrouwen in het pensioenstelsel, de solidariteit tussen generaties waarop ons stelsel gebaseerd is, en het verschil tussen arm en rijk.

Wat is zij straks van plan? We vatten het hier kort voor u samen. Minister Lalieux wil het pensioenstelsel hervormen in 3 stappen. De eerste stap gaat over de stelselmatige verhoging van de minimumpensioenen naar 1500 euro netto voor een volledige loopbaan van 45 jaar tegen 2024 en een verhoging van de IGO-uitkering via o.a. de verdeling van de welvaartsenveloppe. Naast het verhogen van deze minima, worden de huidige loonplafonds voor de pensioenberekening in de komende jaren met 10% verhoogd om de hoogste pensioenen op te trekken. Deze eerste fase werd reeds goedgekeurd in december 2020.

In de tweede stap, die nog politiek behandeld moet worden en daarom nog niet is goedgekeurd, versoepelt de minister de voorwaarden om met vervroegd pensioen te kunnen naar minimaal 42 jaar loopbaan, ongeacht de leeftijd (nu nog 44 jaar op 60, 43 jaar op 61/62 en 42 jaar vanaf 63 jaar). Ook wordt het mogelijk om deeltijds met pensioen te gaan en deeltijds te werken vanaf het moment dat de 42 jaar loopbaan bereikt zijn. Wie langer blijft werken na zijn vroegst mogelijke pensioendatum, bouwt bovendien een pensioenbonus op van +2 euro bruto jaarpensioen voor elke dag extra gewerkt (met een maximum van 3 jaar). Vanuit OKRA zijn we momenteel nog niet overtuigd over de meerwaarde van deze maatregelen. Ook wordt de overgangsuitkering, een soort overlevingspensioen voor wie jonger is dan 48 jaar, uitgebreid naar de wettelijk samenwonenden en ook uitgebreid in tijd afhankelijk van de kinderlast. Zonder kinderen ten lasten wordt deze uitgebreid van 12 naar 24 maanden, met kinderen jongeren dan 13 jaar naar 48 maanden en met oudere kinderen ten laste naar 36 maanden.

In de derde stap zal de komende jaren opnieuw een pensioencomissie worden bijeengeroepen, waarbij ook de sociale partners zullen aanschuiven. Deze commissie zal tot een besluit moeten komen over de wijziging van de meer structurele zaken van het pensioensysteem, zoals de hoogte van het bedrag, de positie van vrouwen/het gezin, de verdere samensmelting van de 3 statuten (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen) en de pensioenfiscaliteit (waaronder de afhouding ZIV-bijdrage op de aanvullende pensioenen).

Voorlopig is het dus afwachten op de inhoudelijke bespreking door de politiek en verdere concretisering van de voorstellen. Ook OKRA zal hierop moeten wachten, al hebben we in het gesprek opnieuw aangekaart dat wij streven naar o.a. welvaartsvaste pensioenen.

Heb je dit gesprek gemist, of wil je graag een andere infosessie of debat terugzien? Hieronder vind je alle opnames terug, die de komende weken nog beschikbaar blijven: Week van de pensioenen: alle infosessies en debatten - YouTube

Vragen of opmerkingen over deze themaweek? Mail naar weekvandepensioenen@cm.be.