OKRA voorziet voor de trefpunten de mogelijkheid (zonder verplichting) om voor leden die in opdracht van het trefpunt met de eigen wagen verplaatsingen uitvoeren een verzekeringspolis ‘Omnium Opdracht – Personenauto’s’ af te sluiten. Dit is een verzekering die niet gebonden is aan een voertuig, maar wel hoofdelijk aan de bestuurder.

Wie van deze leden het trefpunt wenst te verzekeren en hoeveel leden het trefpunt verzekert is volledig de eigen beslissing van het team. Opgelet: ‘Gewone’ leden die als ‘deelnemer’ met de wagen naar OKRA-activiteiten komen, komen dus niet in aanmerking voor dekking door deze polis! Wel kan je, naast team-of ploegleden ook max. 3 niet team-of ploegleden laten verzekeren als zij een opdracht met de auto krijgen vanuit het team.

De kost van deze verzekering wordt gedragen door het trefpunt. De jaarpremie wordt als volgt berekend: Aantal verzekerden x 150km x € 0,040.

--> Om één of enkele leden te verzekeren bezorg je een lijst met de namen, functies en bijhorende type van wagen en nummerplaat aan een OKRA provinciaal secretariaat waartoe uw trefpunt behoort. Als trefpunt houd je hiervan een kopie bij. Je provincie bezorgt vervolgens een lijst met het aantal te verzekeren leden per trefpunt aan het Algemeen Secretariaat van OKRA. Deze lijst wordt doorgegeven aan DVV-Verzekeringen. Die kan maar 1 keer per jaar worden doorgegeven. De provincie houdt jullie op de hoogte over het exacte moment waarop de indiening bij het provinciaal secretariaat dient te gebeuren.

--> Om een aangifte te doen van een auto-ongeval met een verzekerde bestuurder in de opgegeven auto tijdens een opdracht van het trefpuntteam, stuur je het onderstaande 'Aangifteformulier Omnium Opdracht' via het provinciaal secretariaat naar het OKRA Algemeen Secretariaat, die het dan zal overmaken aan DVV-Verzekeringen.

* Voeg ook een verklaring bij dat je reed in opdracht van het trefpunt en bewijs dit vb. met een uitnodiging vergadering, ledenfeest, e.d.
* Voeg – wanneer bij het ongeval ook derden betrokken zijn - bij dit formulier eveneens het door de verzekerde en de tegenpartij ingevulde ‘Europees Aanrijdingsformulier’ en het eventueel door de politie opgestelde proces-verbaal van het ongeval.
* Voeg eventueel ook een getuigenverklaring toe, en een schadebestek van de garage.


Meer informatie

*Deze polis voor OKRA-trefpunten dekt het omnium rijden voor verplaatsingen met de eigen wagen in opdracht van het OKRA-trefpunt.
Opgelet: Niet alle verplaatsingen voor rekening van het trefpunt komen in aanmerking voor dekking door deze polis. Alleen verplaatsingen op de weg naar of terugweg van een concrete OKRA/OKRA-SPORT+ activiteit die op het programma staat van het trefpunt (bv.teamvergadering, ledenbijeenkomst, ledenfeest, sportactiviteit, crea-namiddag etc...) zijn gedekt door deze polis.

Volgende verplaatsingen zijn door DVV-verzekeringen uitdrukkelijk uitgesloten van dekking:
• het doen van boodschappen met de eigen wagen voor rekening van het trefpunt, zelfs al gebeurt dit ter voorbereiding van een OKRA/OKRA-SPORT+ activiteit; uitzondering: één lid, dat de groepsaankopen doet, wordt wel verzekerd. Je stuurt de gegevens van deze persoon door aan je provinciaal secretariaat.
• het ronddragen van magazines (OKRA-Magazine, Schakel…) met de eigen wagen aan de leden van het trefpunt. Op deze algemene regel is er slechts één uitzondering die wél verzekerd is, nl. de verplaatsing gemaakt door het vaste ploeglid dat maandelijks de pakken met ledenbladen bezorgt aan de contactpersonen.

Ter verduidelijking: Leden die te voet of met de fiets de magazines ronddragen bij de leden zijn wel verzekerd. Bij verplaatsingen met eigen wagen is deze dus uitgesloten van dekking. De leden zijn, zoals elk ander lid van OKRA en OKRA-SPORT+, in dit geval wel verzekerd bij een ongeluk met burgerlijke aansprakelijkheid en bij lichamelijke ongevallen.

De reden voor de uitsluiting door DVV-Verzekeringen van deze twee soorten verplaatsingen is simpel: ze zijn immers niet aantoonbaar en bewijsbaar in verband te brengen met de OKRA/OKRA-SPORT+ activiteit zelf.

* Alleen personen die in opdracht van het OKRA-trefpuntteam verplaatsingen uitvoeren kunnen onder de dekking van deze polis vallen.
Komen dus in aanmerking:
• alle leden van het OKRA-team van het trefpunt.
• alle verantwoordelijken die instaan voor een bepaalde deelwerking of club (bv. sport, crea, zorg…), ongeacht het feit of deze personen al dan niet deel uitmaken van het team of de ploeg. Wie van deze mensen het trefpunt wenst te verzekeren en hoeveel mensen het trefpunt verzekert is volledig de eigen beslissing van het bestuur.

Opgelet: ‘Gewone’ leden die als ‘deelnemer’ met de wagen naar OKRA-activiteiten komen, komen dus niet in aanmerking voor dekking door deze polis! Sinds 2017 kan een trefpunt uitzonderlijk een aantal leden (niet-ploegleden) die in opdracht van het trefpunt verplaatsingen doen, mee opnemen in de lijst van te verzekeren wagens. Het gaat dan om ‘occasionele medewerkers’ of ‘logistieke medewerkers’.
Een aantal voorbeelden:
• De persoon die wekelijks de minder mobiele leden ophaalt voor een trefpunt activiteit.
• Iemand die wekelijks zorgt voor het openen en verwarmen van het trefpuntlokaal en daarvoor verplaatsingen doet met de wagen.
• Iemand die regelmatig voor het vervoer zorgt van een aantal wandelaars naar het vertrekpunt van de wekelijkse wandeling.
• … LET OP: er kunnen maximum 3 personen (niet-ploegleden) vooraf aangeduid worden die dan de functie ‘occasionele medewerker’ of ‘logistieke medewerker’ krijgen. Deze personen moeten mee op de lijst gezet worden en kunnen niet gewijzigd worden in de loop van het jaar.

Deze polis behelst een volledige omnium en verzekert het voertuig in functionele waarde. De maximum verzekerde waarde van het voertuig (= de catalogusprijs + de aankoopprijs van toebehoren in nieuwe staat) mag niet hoger liggen dan 25.000 euro (zonder BTW). Voor voertuigen met een hogere catalogusprijs dient er aan DVV-Verzekering toestemming gevraagd te worden of ze eventueel ook onder de dekking van de polis kunnen vallen.

Opgelet:
• Deze verzekering verleent geen dekking voor voertuigen die reeds in een volledige omnium verzekerd zijn via een eigen individuele omnium-verzekeringspolis. Het verschil tussen een hogere vrijstelling of franchise in de eventuele individuele polis en de vrijstelling in deze polis wordt wel door deze laatste polis bijgepast tot een maximumbedrag van 1250 euro.
• Er is in deze verzekeringspolis ‘Omnium Opdracht – Personenauto’s’ per vergoed schadegeval wel een franchise of vrijstelling van 125 euro (dit bedrag is onafhankelijk van het type en de leeftijd van de wagen). Deze franchise is evenwel niet van toepassing voor de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, vandalisme en natuurgeweld.
De verzekerde waarborgen in de volledige omnium van deze verzekeringspolis ‘Omnium Opdracht – Personenauto’s’ omvatten de volgende risico’s:
• brand
• diefstal
• glasbreuk
• natuurkrachten en bijkomende gevaren
• eigen schade DVV-Verzekeringen verzekert alle materiële schade aan het verzekerde voertuig behalve als deze schade expliciet uitgesloten is of als het schadegeval onder een andere waarborg valt.
Zijn uitgesloten:
• schade die uitsluitend voortvloeit uit slijtage, een mechanische breuk, een constructiefout, een gebrek in het materiaal of een gebrek aan onderhoud
• de waardevermindering van het verzekerde voertuig
• schade door vervoerde zaken of dieren tenzij ten gevolge van een aanrijding met een geïdentificeerd voorwerp
• elk schadegeval in staat van dronkenschap
• schade veroorzaakt door (burger)oorlog of gelijkaardige feiten
• schade door daden van vandalisme of van kwaadwilligheid die niet onmiddellijk werden aangegeven bij de politie om een proces verbaal op te maken.


Sinds 2018 bedraagt de jaarpremie van deze verzekering (inclusief taksen) 0,040 €/per persoon. Per verzekerde wordt er een jaarlijks forfait van 150 km (in opdracht van het trefpunt) aangerekend. De kostprijs van deze verzekering op jaarbasis voor het OKRA trefpunt hangt dus af van het aantal verzekerden. De jaarpremie wordt als volgt berekend: Aantal verzekerden x 150km x € 0,040.
Voor 10 verzekerde personen komt dit op €60,00/jaar (10 x 150 x €0,040).
Het OKRA-trefpunt bezorgt een namenlijst aan het provinciaal secretariaat met de verzekerden van hun trefpunt en mét hun functie. Het trefpunt houdt hiervan een kopie bij. Jouw provincie bezorgt vervolgens een lijst met het aantal te verzekeren bestuursleden per trefpunt aan het Algemeen Secretariaat van OKRA. Deze lijst wordt doorgegeven aan DVV-Verzekeringen.

OPGELET: Het provinciaal secretariaat maakt een factuur met de verschuldigde premie aan het OKRA-trefpunt. Het OKRA-trefpunt houdt jaarlijks per verzekerde een lijst bij van het aantal verplaatsingen op datum (deze lijsten dienen als bewijsstuk bij eventuele controle door DVV-Verzekeringen bij een schadegeval). Deze lijst hoef je niet naar het provinciaal secretariaat te sturen.