Ieder lid van OKRA vzw en vzw OKRA-SPORT+ is verzekerd bij lichamelijke ongevallen. Leden kunnen gewond raken of in het ergste geval zelfs overlijden tijdens een activiteit van OKRA en OKRA-SPORT+. Om in dat geval een beroep te kunnen doen op de dekking door de verzekering, moet het hier wel degelijk gaan om een ongeval* en niet om een ziekte of een gebeurtenis ontstaan door een ziekte.

-> Wil je een ongeval met lichamelijke letsels aangeven? Dan moet dit gebeuren binnen de acht dagen na het ongeval via het formulier 'Aangifte Lichamelijk Ongeval OKRA(SPORT)' dat je stuurt naar OKRA vzw, OKRA-ledenverzekering, PB 40, 1031 Brussel of mailt naar verzekeringen@okra.be .
Het lid of de verantwoordelijke van de activiteit vult de voorkant, de achterkant is bestemd voor de behandelende arts. Dit formulier geldt ook voor lichamelijke ongevallen bij een sportactiviteit. (meer info bij deeltje ‘Sportieve activiteiten via vzw OKRA SPORT+’)

Stuur een aangifte dus nooit rechtstreeks naar DVV-Verzekeringen!

Zodra OKRA vzw het aangifteformulier heeft doorgegeven wordt een dossier geopend door DVV-Verzekeringen. Het slachtoffer krijgt per brief schriftelijke bevestiging van opening van zijn of haar hun dossier, met dossiernummer en vermelding van de contactpersoon bij DVV-Verzekeringen. Verdere briefwisseling en contacten kunnen rechtstreeks verlopen tussen het slachtoffer en DVV-Verzekeringen, of via OKRA vzw. Het slachtoffer maakt verder elk bewijs van doktersraadpleging, hospitalisatiefacturen of geneesmiddelenvoorschrift rechtstreeks of via OKRA vzw aan DVV-Verzekeringen over.


Meer informatie:

*Onder ongeval verstaat men “een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde” niet te wijten aan een ziekte van het lid. Een val ten gevolge van het bewustzijnsverlies van een diabetespatiënt of het overlijden van een lid na een hartinfarct vallen dus - hoe tragisch dit ook is - niet onder de waarborg lichamelijke ongevallen.

Deze polis omvat volgende deelwaarborgen:
• Medische kosten: alle medisch verantwoorde kosten zoals verzorging, geneesmiddelen, hospitalisatie, eerste prothese tot een maximum van 2500 euro. Dit na tegemoetkoming van het ziekenfonds of andere gelijkaardige (privé)verzekeringen. Voor een eerste tandprothese is de tegemoetkoming beperkt tot 1500 euro, met een maximum van 450 euro per tand. Schade aan een bril die op het ogenblik van het ongeval effectief gedragen wordt, wordt eveneens vergoed (tot een maximumbedrag van 400 euro).
• Blijvende invaliditeit: wordt vergoed tot maximum 2500 euro (varieert volgens vastgestelde invaliditeitsgraad).
• Overlijden: uitbetaling van een vergoeding van 3750 euro aan de langstlevende echtgeno(o)t(e) of aan de erfgenamen tot en met de vierde graad van het slachtoffer. Zijn er geen van deze begunstigden, dan wordt aan de persoon die de begrafeniskosten betaalde een tussenkomst van maximum 2500 euro uitbetaald.