Inkomensgarantie voor Ouderen

Indien je 65 plusser bent en je beschikt niet over voldoende financiële middelen, dan kan je beroep doen op de inkomstengarantie voor ouderen (IGO).

Voorwaarden inkomstengarantie voor ouderen

De inkomstengarantie voor ouderen is een bijstandsuitkering en geen pensioen.

Er zijn vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de IGO-uitkering:

 • Leeftijd: Je moet minstens 65 jaar zijn
 • Nationaliteit: Je moet Belg zijn of één van volgende statuten voldoen:
  • Nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland;
  • Je hebt een andere nationaliteit maar hebt recht op een Belgisch rustpensioen (waarbij je het statuut van langdurige ingezetene hebt of een loopbaan van minstens 312 voltijdse dag equivalenten;
  • Erkend vluchteling;
  • Staatsloze.
 • Hoofdverblijfplaats: Je hoofdverblijfplaats is in België. Je mag maximum 29 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. De vertrek en terugkomdag tellen niet mee voor de 29 dagen. Elk buitenlands verblijf van meer dan twee opeenvolgende dagen moet op voorhand worden meegedeeld aan de federale pensioendienst. Ga je bijvoorbeeld van zaterdagochtend tot zondagavond naar Frankrijk (1 overnachting) dan moet je dit niet melden. Ga je van zaterdagochtend tot maandagochtend naar Frankrijk moet je dit vooraf wel melden. Meld je dit niet vooraf, dan kan je uitkering worden geschorst (ook al overschrijd je de 29 dagen nog niet). In uitzonderlijke gevallen kan het buitenlands verblijf langer zijn dan 29 dagen bijvoorbeeld bij onverwachtse ziekenhuisopname in het buitenland. Hiervoor heb je uitdrukkelijk toestemming van de federale pensioendienst nodig.
  Je mag langer dan 21 opeenvolgende dagen in België op een ander adres dan je hoofdverblijfsplaats verblijven, maar het is aangeraden dit ook vooraf te melden.
 • Inkomen: je financiële middelen waarover je maandelijks beschikt zijn lager dan 1 341,24 euro (index 159,47) voor een alleenstaande of 894,16 euro (index 159,57) voor samenwonenden. Om de inkomstenvoorwaarde na te gaan, gebeurt er een bestaansmiddelenonderzoek. Volgende inkomsten van jou en je eventuele partner worden bij het bestaansonderzoek volledig of gedeeltelijk in rekening gebracht:
  • Belgische en buitenlandse pensioenen;
  • Beroepsinkomen;
  • Sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte-uitkering, …);
  • Vergoedings- en oorlogspensioen;
  • Buitenwettelijke renten (bv. Aanvullend pensioen);
  • Onderhoudsgeld betaald door ex-partner;
  • Kapitaal (zicht- en spaarrekeningen, obligaties, aandelen, staatsleningen, …) met vrijstelling tot 6 200 euro;
  • Onroerende goederen (bebouwde en onbebouwde goederen dat jou eigendom is of waarvan je het vruchtgebruik hebt).

  De federale pensioendienst controleert bij de aanvraag of je aan deze voorwaarden voldoet.

Bedrag inkomstengarantie voor ouderen

Hoeveel de IGO-toeslag bedraagt, is afhankelijk van de gezinssamenstelling

 • Samenwonende 912,03 EUR (index 162,66) per maand: als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont met iemand OF als je samenwoont met één of meerdere personen.
 • Alleenstaande 1368,05 EUR (index 162,66) per maand: je bent alleen gedomicilieerd op je verblijfplaats OF je woont samen met volgende personen: minderjarige kinderen, meerderjarige kinderen waarvoor je kindertoeslag ontvangt, groot(ouders) – (klein)kinderen, personen in hetzelfde woonzorgcentrum, …

LET OP: bovenstaande bedragen zijn grensbedragen. Dit wil zeggen dat de eigen maandelijkse financiële middelen volledig of gedeeltelijk worden afgetrokken van deze grenzen. Deze worden bepaald tijdens het bestaansmiddelenonderzoek. Wijzigt je financiële situatie of de gezinssituatie geef dit dan zeker tijdig door aan de Federale Pensioendienst, zodat er een nieuw bestaansmiddelenonderzoek kan gebeuren.

Als je een IGO vergoeding ontvangt, heb je ook recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Aanvraag inkomstengarantie voor ouderen

Een IGO-aanvraag gebeurt in de meeste gevallen automatisch (bijvoorbeeld als het pensioen wordt aangevraagd). Je kan zelf ook de IGO aanvragen op de website van Social Security.

Controleprocedures en sancties

De Federale Pensioendienst (FPD) controleert de verblijfsvoorwaarde. De FPD verstuurt een aangetekende brief. Als je thuis bent is de controle afgerond en ontvang je verder je IGO-uitkering. Als je niet thuis bent, zal je jou naar het postkantoor moeten begeven om alsnog de aangetekende brief af te tekenen. Als je niet tijdig de aangetekende brief ophaalt, zal er via een niet-aangetekende brief een uitnodiging worden verstuurd om je te melden bij het gemeentehuis. De IGO-gerechtigde moet zich binnen de 29 dagen melden na het versturen van de aangetekende brief. Heb je niet tijdig actie ondernomen, dan zal de Pensioendienst je betaling schorsen. Deze controle gebeurt niet voor 80-plussers, als je in een woonzorgcentrum of een psychiatrische verzorgingsinstelling verblijft.

Omdat het IGO een bijstandsuitkering is, zijn er ook sancties verbonden aan de verblijfsvoorwaarde.

 • Als je meer dan 29 dagen in het buitenland verblijft verlies je de IGO-uitkering voor die volledige maand.
 • Indien je vooraf de federale pensioendienst niet verwittigde van een buitenlands verblijf (langer dan 2 dagen) schorst de Pensioendienst de IGO voor een maand.
 • Indien je langer dan zes maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, ontvang je geen IGO-uitkering meer. Je kunt wel opnieuw een IGO-aanvragen als de hoofdverblijfplaats terug in België is. 

Meer informatie of hulp nodig?


De cijfers op deze infofiche werden aangepast met nieuwe bedragen geldig vanaf 1 augustus 2022.