Inkomensgarantie voor Ouderen

Indien je 65 plusser bent en je beschikt niet over voldoende financiële middelen, dan kan je beroep doen op de inkomstengarantie voor ouderen (IGO).

Voorwaarden inkomstengarantie voor ouderen

De inkomstengarantie voor ouderen is een bijstandsuitkering en geen pensioen.

Er zijn vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de IGO-uitkering:

 • Leeftijd: Je moet minstens 65 jaar zijn
 • Nationaliteit: Je moet Belg zijn of één van volgende statuten voldoen:
  • Nationaliteit van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland;
  • Je hebt een andere nationaliteit maar hebt recht op een Belgisch rustpensioen (waarbij je het statuut van langdurige ingezetene hebt of een loopbaan van minstens 312 voltijdse dag equivalenten;
  • Erkend vluchteling;
  • Staatsloze.
 • Hoofdverblijfplaats: Je hoofdverblijfplaats is in België. Je mag maximum 29 dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. De vertrek en terugkomdag tellen mee in de 29 dagen. Elk buitenlands verblijf moet op voorhand worden meegedeeld aan de federale pensioendienst. In uitzonderlijke gevallen kan het buitenlands verblijf langer zijn dan 29 dagen bijvoorbeeld bij onverwachtse ziekenhuisopname in het buitenland. Hiervoor heb je uitdrukkelijk toestemming van de federale pensioendienst nodig. Je mag maximum 21 opeenvolgende dagen in België op een ander adres dan je hoofdverblijfsplaats verblijven.
 • Inkomen: je financiële middelen waarover je maandelijks beschikt zijn lager dan 1 184,20 euro voor een alleenstaande of 789,47 euro voor samenwonenden. Om de inkomstenvoorwaarde na te gaan, gebeurt er een bestaansmiddelenonderzoek. Volgende inkomsten van jou en je eventuele partner worden bij het bestaansonderzoek volledig of gedeeltelijk in rekening gebracht:
 • Belgische en buitenlandse pensioenen;
 • Beroepsinkomen;
 • Sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte-uitkering, …);
 • Vergoedings- en oorlogspensioen;
 • Buitenwettelijke renten (bv. Aanvullend pensioen);
 • Onderhoudsgeld betaald door ex-partner;
 • Kapitaal (zicht- en spaarrekeningen, obligaties, aandelen, staatsleningen, …) met vrijstelling tot 6 200 euro;
 • Onroerende goederen (bebouwde en onbebouwde goederen dat jou eigendom is of waarvan je het vruchtgebruik hebt).

De federale pensioendienst controleert bij de aanvraag of je aan deze voorwaarden voldoet.

Bedrag inkomstengarantie voor ouderen

Hoeveel de IGO-toeslag bedraagt, is afhankelijk van de gezinssamenstelling

 • Samenwonende 789,47 EUR per maand: als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont met iemand OF als je samenwoont met één of meerdere personen.
 • Alleenstaande 1 184,20 EUR per maand: je bent alleen gedomicilieerd op je verblijfplaats OF je woont samen met volgende personen: minderjarige kinderen, meerderjarige kinderen waarvoor je kindertoeslag ontvangt, groot(ouders) – (klein)kinderen, personen in hetzelfde woonzorgcentrum, …

LET OP: bovenstaande bedragen zijn grensbedragen. Dit wil zeggen dat de eigen maandelijkse financiële middelen volledig of gedeeltelijk worden afgetrokken van deze grenzen. Deze worden bepaald tijdens het bestaansmiddelenonderzoek. Wijzigt je financiële situatie of de gezinssituatie geef dit dan zeker tijdig door aan de Federale Pensioendienst, zodat er een nieuw bestaansmiddelenonderzoek kan gebeuren.

Als je een IGO vergoeding ontvangt, heb je ook recht op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Aanvraag inkomstengarantie voor ouderen

Een IGO-aanvraag gebeurt in de meeste gevallen automatisch (bijvoorbeeld als het pensioen wordt aangevraagd). Je kan zelf ook de IGO aanvragen op de website van Social Security.

Controleprocedures en sancties

De federale pensioendienst is verantwoordelijk voor de controle van de reeds besproken voorwaarden verbonden met IGO-uitkering. De postbode belt minstens één keer per jaar op een willekeurige datum bij je thuis aan.

Indien je thuis bent, toon je de identiteitskaart aan de postbode. De postbode geeft een brief waarop je aanwezigheid wordt bevestigd. Dan is alles in orde en ontvang je verder de uitkering.

Indien je niet thuis bent, komt de postbode binnen de 21 dagen nog 2 keer op andere momenten langs. Als je op één van deze dagen thuis bent en de identiteitskaart aan de postbode toont, blijf je de uitkering ontvangen. Indien je niet thuis bent bij het laatste bezoek bezorgt de postbode een verblijfbewijs in de brievenbus. Vanaf de dag waarop de postbode de derde keer kwam heb je vijf werkdagen de tijd om het verblijfbewijs te laten invullen op het gemeentehuis en het terug te sturen naar de federale pensioendienst. Indien je dit tijdig doet, ontvang je ook verder de uitkering.

Indien je dit niet tijdig doet, wordt de IGO uitkering tijdelijk geschorst tot het moment waarop je wel het verblijfsbewijs terug stuurt. Je moet dus zeker niet ongerust zijn als je overdag gaat werken of thuisblijven uit vrees dat de postbode komt. Bewoners van een woonzorgcentrum of psychiatrische verzorgingsinstelling krijgen geen controle.

Omdat het IGO een bijstandsuitkering is, zijn er ook sancties verbonden aan de verblijfsvoorwaarde:

 • Als je meer dan 29 dagen in het buitenland verblijft verlies je de IGO-uitkering voor die volledige maand.
 • Indien je vooraf de federale pensioendienst niet verwittigde van een buitenlands verblijf schorst de Pensioendienst de IGO voor een maand.
 • Indien je langer dan zes maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, ontvang je geen IGO-uitkering meer. Je kunt wel opnieuw een IGO-aanvragen als de hoofdverblijfplaats terug in België is.

Meer informatie of hulp nodig?

Bel ons op het nummer 02 246 44 45  of contacteer ons via mail: belangenbehartiging@okra.be.

De cijfers van deze infofiche werden aangepast met nieuwe bedragen geldig vanaf 1 januari 2021.