Toegelaten arbeid, flexi-jobs en bijklussen

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om onbelast bij te verdienen. Wil je bijverdienen en tegelijkertijd ook het pensioen behouden, hou dan rekening met de regels van toegelaten arbeid. Een uitzonderlijke maatregel geldt voor gepensioneerden die als verenigingswerker willen werken in de sportsector.

Toegelaten arbeid

Grensbedragen

Sinds 2015 kunnen gepensioneerden onbeperkt bijverdienen na de leeftijd van 65 jaar. Ook als u jonger bent dan 65 jaar maar wel een loopbaan heeft van 45 jaar of een overgangsuitkering ontvangt, kunt u onbeperkt bijverdienen. Het gaat hier over activiteiten onder het statuut van werknemer of zelfstandige. Op deze inkomsten worden uiteraard wel bijdragen geheven maar is geen maximumgrens bepaald.

Als je op vervroegde leeftijd met pensioen gaat zonder 45-jarige loopbaan of een overlevingspensioen geniet vanaf de leeftijd van 48,5 jaar, moet je aan bepaalde inkomensgrenzen voldoen. Als je teveel bijverdient zal de Federale Pensioendienst u pensioen verminderen of schorsen in het jaar dat u teveel bijverdient. Als je het grensbedrag overschrijdt, volgt er een terugvordering van jouw pensioen voor het overschreden percentage. Bijvoorbeeld: heb je in een kalenderjaar 8% meer verdiend dan het toegelaten grensbedrag, dan wordt 8% van jouw pensioen teruggevorderd. Hou er rekening mee dat extra inkomsten kunnen leiden tot hogere belastingen.

  Je bent jonger dan 65 jaar:
  • Je bent jonger dan 65 jaar en je hebt een beroepsloopbaan van 45 jaar: je mag onbegrensd bijverdienen.
  • Je bent jonger dan 65 jaar en je hebt minder dan 45 jaar gewerkt bij aanvang van uw pensioen OF je bent jonger dan 65 jaar en je huwelijkspartner ontvangt een gezinspensioen

  Als je geen recht hebt op kinderbijslag, kan je als werknemer, ambtenaar of mandaat tot 8634,00 euro bijverdienen en als zelfstandige of gemengde loopbaan tot 6907,00 euro bijverdienen.

  Heb je wel recht op kinderbijslag, kan je als werknemer, ambtenaar of mandaat tot 12 951,00 euro bijverdienen en als zelfstandige of gemengde loopbaan tot 10 360,00 euro bijverdienen.

     • Je bent jonger dan 65 jaar en ontvangt alleen een overlevingspensioen

     Als je geen recht hebt op kinderbijslag, kan je als werknemer, ambtenaar of mandaat tot 20 102,00 euro bijverdienen en als zelfstandige of gemengde loopbaan tot 16 082,00 euro bijverdienen.

     Heb je wel recht op kinderbijslag, kan je als werknemer, ambtenaar of mandaat tot 25 127,00 euro bijverdienen en als zelfstandige of gemengde loopbaan tot 20 102,00 euro bijverdienen.

     • Je bent jonger dan 65 en ontvangt een rustpensioen in een speciaal stelsel (bv. vliegend personeel) OF je bent jonger dan 65 jaar en ambtshalve gepensioneerd (bv. militairen of pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid)

     Als je geen recht hebt op kinderbijslag, kan je als werknemer, ambtenaar of mandaat tot 24 937,00 euro bijverdienen en als zelfstandige of gemengde loopbaan tot 19 950,00 euro bijverdienen.

     Heb je wel recht op kinderbijslag, kan je als werknemer, ambtenaar of mandaat 30 333,00 euro bijverdienen en als zelfstandige of gemengde loopbaan tot 24 267,00 euro bijverdienen.

     Je bent ouder dan 65 jaar:

     Vanaf je 65ste mag je onbeperkt bijverdienen TENZIJ je de huwelijkspartner een gezinspensioen ontvangt of u enkel een overlevingspensioen ontvangt OF u ambtshalve met pensioen bent.

     • Heb je geen recht op kinderbijslag, dan mag je als werknemer, ambtenaar of mandaat 24 937,00 euro en als zelfstandige of gemengde loopbaan 19 950,00 euro 
     • Heb je wel recht op kinderbijslag, dan mag je als werknemer, ambtenaar of mandaat 30 333,00 euro en als zelfstandige of gemengde loopbaan 24 267,00 euro.

     Welke beroepsinkomsten moet je aangeven

     Indien de beroepsinkomsten moet worden beperken dan houdt men rekening met alle binnen- en buitenlandse beroepsinkomsten. Twee uitzonderingen zijn inkomsten door het scheppen van wetenschappelijk of artistiek werk en in sommige gevallen een politiek mandaat binnen een OCMW, openbare instelling of instelling van openbaar nut. Sowieso moet een politiek mandaat worden aangegeven.

     Voor werknemers en beoefenaars van een ambt tellen de bruto-inkomsten mee. Vergeet hierbij zeker ook geen rekening te houden met voordelen in natura (met uitzondering van maaltijdcheques), enkel vakantiegeld, eindejaarspremie, haard- en standplaatstoeslag, opzegvergoeding…. Voor zelfstandigen houdt men rekening met de netto-inkomsten.

     Wanneer moet je de beroepsinkomsten aangeven

     Indien u beroepsinkomsten ontvangt, voor de start van uw pensioen, moet u dit voor de éérste pensioenuitbetaling aangeven. Start u later met bijverdienen dan moet u binnen de 30 dagen volgend op de start de beroepsinkomsten dit melden. Als werknemer of ambtenaar vul je het aanvraagformulier (model 74) in en bezorg je het aan de Federale Pensioendienst. Zelfstandigen bezorgen het formulier (model 74) aan het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen Der zelfstandigen.

     Moet ik sociale bijdragen betalen en beïnvloed dit mijn pensioen?

     De inkomsten uit de toegelaten arbeid tellen niet mee voor de opbouw van pensioenrechten en hebben geen invloed op de hoogte van het rustpensioen. U betaalt echter wel sociale bijdrage op hetgeen u extra verdient. Hoeveel sociale bijdragen u moet betalen, hangt af van de hoogte van de beroepsinkomsten.

     Flexi-job

     Ontvangt u een rustpensioen en wenst u aan de slag te gaan als flexi-jobber, dat kan. Als flexi-jobber moet u rekening houden met de grenzen van toegelaten arbeid (zie bovenstaande bedragen).

     Flexi-jobbers kunnen bijverdienen in welbepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld: bakkerijen, zelfstandige kleinhandel, horeca, warenhuizen, kapperszaken, uitzendsector …. Op de inkomsten van een flexi-job worden geen sociale bijdragen betaald.

     Een gepensioneerde die als flexi-jobber aan de slag wilt, moet voldoen aan één van de extra voorwaarden:

     • U bent 65 jaar of ouder
     • U hebt in het 3de kwartaal voorafgaand de flexi-job een tewerkstelling van minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling
     • U staat in het 2de kwartaal voorafgaand de flexi-job vermeld in het pensioenkadaster

     Bovendien mag u geen arbeidscontract van minstens 4/5de van een voltijdse tewerkstelling hebben of zich in een opzegperiode bevinden of een verbrekingsvergoeding ontvangen van de werkgever waarbij je als flexi-jobber aan de slag wenst te gaan.

     Verenigingswerker

     Vanaf 1 januari 2021 is de regeling van het onbelast bijverdienen gewijzigd. In het voormalig stelsel van onbelast bijverdienen waren er drie doelgroepen: verenigingswerk, deeleconomie en diensten aan de burger. Voor verenigingswerkers in de sportsector is er een nieuwe regeling van kracht vanaf 1 januari 2021. Eind 2021 wordt deze regeling geëvalueerd. Voorlopig is de regeling geldig tot 31 december 2021. Specifiek kunnen sporttrainers, sport coachen, monitor of coördinator van sportinitiatieven, sportscheidsrechters, conciërge van sportinfrastructuur, hulp in het bestuur, administratief beheer, verstrekken van opleidingen in de sportsector,… tot 6390 euro per jaar bijverdienen. Het grensbedrag van 6390 euro per jaar of 532,50 euro per maand is inclusief verplaatsingsonkosten en andere gemaakte onkosten. Gepensioneerde mogen verenigingswerk verrichten.

     Er zijn een aantal rechten en plichten verbonden aan deze nieuwe regeling voor verenigingswerkers in de sportsector. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de verengingswerker en de sportorganisatie waardoor deze gebonden is aan werkafspraken zoals uurroosters, rustpauzes, opzegtermijn en vergoeding. De getekende overeenkomst moet vooraf bezorgd worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Maandelijks mag je gemiddeld 50 uren verenigingswerk verrichten. Dit wordt per kwartaal gecontroleerd. U ontvangt ministens een minimumloon van 5,10 euro per uur.

     Als verenigingswerker betaalt u op de inkomsten een belasting van 10% Ook de sportclub moet een solidariteitsbijdrage van 10% betalen. Indien u de toegelaten maxima overschrijdt, zal u als volwaardige werknemer worden belast.

     Gepensioneerde verenigingswerkers die in 2020 onbelast bijverdienden in andere sectoren kunnen vanaf 1 januari 2021 aan de slag als vrijwilliger of in de regeling van de toegelaten arbeid. Voor hen is momenteel nog geen tussenoplossing voorzien. Als vrijwilliger kan je een vrijwilligersvergoeding ontvangen van maximum 36,84 euro per dag en maximum 1473,37 euro per jaar.

     Informeer je goed voor je start


     De cijfers op deze infofiche werden aangepast met nieuwe bedragen en wetgeving geldig vanaf 1 januari 2022.