Visie OKRA op zingeving

Geworteld in evangelische waarden

  • Wij zijn een christelijke beweging voor 55-plussers. We zoeken hoe we zin kunnen geven aan ons leven en hoe we gebeurtenissen die ons overkomen kunnen kaderen in ons leven. Daar wij een christelijke beweging zijn, richten wij ons naar de levenswandel en de boodschap van Jezus van Nazareth. In ons leven en in deze tijd willen wij ons door Hem laten inspireren en dit ook uitdragen.
  • Met elkaar gaan we in gesprek over de vragen die het leven oproept. Wij doen dit met een open geest en respect voor andere overtuigingen, levensbeschouwingen, culturen en religies. Samen gaan we op zoek naar gemeenschappelijke waarden.
  • We zoeken naar een nieuwe taal om het Andere, het leven als geheim, uit te drukken. Ook naar nieuwe vormen om de overgeleverde riten en symbolen uitdrukking te laten zijn van ons huidig zin zoeken, omdat wij ervan overtuigd zijn dat in het leven niet alles onder woorden te brengen is.

Een beweging in beweging

  • OKRA ís gemeenschap vormen! Wij streven ernaar een warme beweging te zijn die senioren samenbrengt. Bruggen slaan, samenwerken en verbinden zijn onze dagelijkse werkwoorden. OKRA helpt mensen stilstaan bij wat het leven zin en kleur geeft. Wij geloven dat in de kracht die uitgaat van al deze ontmoetingen de ervaring opduikt dat het ‘vol wonderen om ons heen’ is. 
  • Ondanks de niet te negeren weerstand onder onze leden tegen het instituut Kerk, willen wij aandacht geven aan de parochiegemeenschappen. Vele trefpunten leunen nauw aan en werken samen met parochies.
  • Het leven is tragiek en ernst, maar ook vreugde. Het moet plezant en geestig zijn bij OKRA. Daarin uit zich ons geloof dat hét leven goed is.

Zorgen voor mekaar

Vanuit een grote betrokkenheid en vanuit de keuze voor evangelische waarden hebben wij oog voor de kwetsbaarheid van mensen dichtbij en verder af die het moeilijk hebben om zich staande te houden in onze maatschappij. Wij ijveren voor meer rechtvaardigheid en voor een liefdevolle zorgcultuur binnen OKRA en gaan daarom in tegen hebberigheid en individualisme, tegen vereenzaming en kansarmoede. Wij waken erover dat onze sociale betrokkenheid terug te vinden is in wat we dagelijks doen en zeggen. Wij steunen daarom de werkingen Belangenbehartiging en Zorg(recht) in OKRA.